Uw ideeën over de toekomst van de Groninger landbouw

22 maart 2012

Uw ideeën over de toekomst van de Groninger landbouw

Groene peiler
De Provincie Groningen, LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie Groningen hebben een peiling gedaan onder de inwoners van Groningen. De peiling werd uitgezet door de provincie Groningen, maar ook onder de leden van LTO en onder het Groene Peiler Panel van de Natuur en Milieufederatie. De vraag was: welke drie thema’s moeten wat u betreft de komende maanden onderwerp zijn van de dialoog over de toekomst van de Groninger Landbouw?

De presentatie van de resultaten vond plaats op dinsdagavond 20 maart 2012, tijdens de Stropakkenconferentie. Hier werden mensen uit de politiek, de agrarische sector en de natuur- en milieubewegingen bijgepraat over de nationale en internationale ontwikkelingen in de landbouw. Na de presentatie van de uitslag van de peiling gingen de aanwezigen op de conferentie samen om de vragen voor de toekomst te formuleren.

Hieronder ziet u een tabel met de top drie zoals die uit de verschillende peilingen kwam:

Uitslag peiling provincie

Groningen

LTO

Noord

Groene

Peiler NMG

aantal reacties 178 262 83
het % mensen dat het thema kiest
Schaalvergroting 27 55 24
Intensieve veehouderij 26 12 30
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 42 30 25
Relatie volksgezondheid-diergezondheid 20 15 27
Wederzijds begrip boer en burger 24 56 17
Voedsel; dichtbij of veraf 47 45 46
Landbouwproducten voor chemie en energie 13 25 14
Biologische landbouw 47 6 43
Dierenwelzijn 25 12 31
Produceren voor de wereldmarkt   9 27   6

Om de verschillen duidelijker in beeld te krijgen is in de onderstaande tabel aangegeven:

1. welke drie thema’s het meest worden genoemd (de top-3) en
2. welke drie thema’s het minst belangrijk worden gevonden.

hoogste score laagste score
prov. LTO GP prov. LTO GP
Schaalvergroting 2
Intensieve veehouderij 2/3
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 3
Relatie volksgezondheid-diergezondheid 3
Wederzijds begrip boer en burger 1 3
Voedsel; dichtbij of veraf 2 3 1
Landbouwproducten voor chemie en energie 2 2
Biologische landbouw 1 2 1
Dierenwelzijn 3 2/3
Produceren voor de wereldmarkt 1 1

Wat nu?
Als volgende stap in het proces zal de Provincie, in overleg met LTO en de Natuur en Milieufederatie een startdocument opstellen, waarin aan de hand van de peiling en de conferentie de centrale vraagstukken voor de dialoog worden verwoord. Daarna gaat de dialoog van start en gaan vertegenwoordigers van verschillende partijen de vraagstukken verkennen en verdiepen. Dan wordt duidelijk welke gemeenschappelijke opvattingen en ideeën er zijn en waar de verschillen van inzicht liggen. Het resultaat van deze dialoog vormt de basis voor de ontwikkeling van de visie van de Provincie op de toekomst van de Groninger landbouw.