Update Transitie Landelijk Gebied Groningen

20 maart 2024

Update Transitie Landelijk Gebied Groningen

De Transitie van het Landelijk Gebied (TLG) is de Groningse invulling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het NPLG is opgezet om naast de aanpak van stikstof, doelen op het gebied van natuur, water en klimaat uit te werken voor het landelijk gebied. In het TLG werkt de provincie samen met boeren, natuurbeheerders en maatschappelijke organisaties aan een toekomstbestendig Groningen, met perspectief voor de landbouw en een brede welvaart. Dit proces moet leiden tot een ‘provinciaal gebiedsplan’, dat in de zomer van dit jaar gereed moet zijn.

Betrokkenheid Natuur en Milieufederatie Groningen

Samen met de andere natuurorganisaties van de ‘Groene Zes’* zijn we betrokken bij dit programma. In de eerste plaats via een vertegenwoordiging aan de bestuurlijke ‘Landbouw-Natuurtafel’ en daarnaast via een actieve rol in het gebiedsproces van twee deelgebieden (Veenkoloniën en Centrale Woldgebied-Duurswold). De Groene Zes trekken samen op en hebben de gebieden onderling verdeeld zodat de stem van natuur en landschap wordt gehoord in alle zeven deelgebieden (zie het kaartje hieronder).

kaartje van de provincie Groningen met de 7 deelgebieden los van elkaar

Actueel

Brief LTO over hun inzet
Het regiobestuur van LTO Noord heeft eind vorige maand een brief gestuurd naar de gedeputeerde Henk Emmens waarin staat dat ze zich zorgen maken over de voortgang van de gebiedsprocessen tot dusver. Zij hebben moeite met het grote aantal organisaties in het landelijk gebied die mogen meepraten en meedenken. Deze invloed raakt de boeren die voor 80% grondeigenaar zijn van het gebied en hier een boterham moeten verdienen. Eigenaarschap van de grond en het verdienmodel van de boerenbedrijven zouden volgens LTO meer het uitgangspunt moeten zijn. Daarnaast pleiten zij ook voor helderheid over de te behalen doelen en inventarisatie van resultaten tot dusver zodat de restopgave ook duidelijk is. Tenslotte is de financiële dekking belangrijk voor de uitvoering. Naast dit algemene signaal laten zij de keuze over al dan niet meedoen aan de gebiedsprocessen over aan de gebiedsvertegenwoordigers.

Overleg Groene Zes

Eind deze maand gaan de inhoudelijke medewerkers die vanuit de Groene Zes betrokken zijn bij het TLG-proces met elkaar in gesprek om de stand van zaken tot dusver te bespreken. Waar staan we nu en waar moeten we de komende tijd onze focus op leggen? In een volgende update zullen we een terugkoppeling doen over dit overleg.

Symposium 2 april

Op 2 april organiseert de provincie een symposium, als vervolg op de bijeenkomst op 26 januari in het Forum. Het symposium is bedoeld om te inspireren en input te leveren voor een zo breed mogelijk gedragen gebiedsplan voor de Transitie van het Landelijk Gebied in Groningen. De provincie heeft voor dit symposium vijf mensen uit de agrarische sector gevraagd hun toekomstvisie over de landbouw in Groningen met ons te delen en daarbij in te gaan op de uitdagingen, kansen en mogelijkheden die dat met zich meebrengt.

Uiteraard is er naast de inbreng van deze sprekers ook ruimte voor vragen vanuit de zaal. Men hoopt dat deze bijeenkomst (nieuwe) perspectieven biedt voor een toekomstbestendige landbouw, die bijdraagt aan de opgaven voor natuur, water en klimaat, vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 2 april
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur), met aansluitend een borrel
Locatie: boerderij Hermans Dijkstra, Reinste Abdenaweg 1, Midwolda
Aanmelden: U kunt zich tot 1 april 12.00 uur aanmelden door een mail te sturen naar tlg@provinciegroningen.nl.
Meer informatie: op de website van de provincie Groningen is meer informatie te vinden over dit proces en staan ook de data van inloopbijeenkomsten in de verschillende deelgebieden.

* Het Groninger Landschap, IVN Natuureducatie, Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Groningen en Staatsbosbeheer

Tags:

Meer informatie? Neem dan contact op met

Profiel Bas Hollander

Bas Hollander

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Klimaatadaptatie werkdagen: ma, wo, do, vr