Update Gaswinningsdossier: bijeenkomst voor gemeentes en start kennisdossier

20 februari 2014

Update Gaswinningsdossier: bijeenkomst voor gemeentes en start kennisdossier

Naar aanleiding van het gasbesluit van het kabinet en de resultaten van diverse onderzoeken over de gaswinning zoals die door minister Kamp zijn gepresenteerd vond op 17 februari een bijeenkomst plaats op het Provinciehuis van Groningen voor gemeenteraden, statenleden en waterschapsbesturen. Daarnaast waren ook de leden van de dialoogtafel uitgenodigd. Doel van de bijeenkomst was het kabinetsbesluit en het technisch toelichten van de onderzoeken aan de genodigden.

Als genodigde voor de dialoogtafel was de Natuur en Milieufederatie Groningen ook aanwezig.
Tijdens de verschillende korte toelichtingen en presentaties, gehouden door onder andere de NAM, TNO, het ministerie van Economische Zaken, het KNMI en Staatstoezicht op de Mijnen bleek dat de NAM en het Staatstoezicht op de Mijnen van mening verschillen over de onderbouwing van het gaswinningplan.

Het verschil betreft met name de berekening van risico’s, het doen van aannames en het inschatten van de onzekerheden. Dit leidt ertoe dat het Staatstoezicht op de Mijnen minister Kamp heeft geadviseerd het winningsplan voor 2014 af te wijzen en de NAM te vragen een nieuw winningsplan in te dienen. De Natuur en Milieufederatie Groningen vindt de verschillen van mening tussen het Staatstoezicht op de Mijnen en de NAM verontrustend. De NMG vindt het daarom van belang dat op korte termijn onafhankelijk onderzoek moet worden gedaan om de Groningse bevolking helderheid te verschaffen over de gevolgen van de gaswinning.

Start van kennisdossier
De NMG is uitgenodigd om deel te nemen aan de dialoogtafel om namens haar achterban aan het gesprek deel te nemen. Om haar achterban hierbij op de hoogte te houden en te voorzien van onafhankelijke informatie zal de NMG op haar website een aardbevingsdossier opbouwen. Behalve een verzamelpunt van relevante rapporten en onderzoeken zal dit kennisdossier ook nieuwe informatie bevatten. Hiervoor zetten wij naast eigen expertise ook externe deskundigen in om een oordeel te geven over de onderzoeken.

Ga hier naar het dossier over gaswinning in Groningen met onze visie en de gepubliceerde nieuwsberichten over dit thema.