Uitnodiging: Praat en denk mee over duurzame landbouw in Groningen op 13 juni

8 juni 2017

Uitnodiging: Praat en denk mee over duurzame landbouw in Groningen op 13 juni

Op dinsdag 13 juni organiseert de NMG een discussieavond over duurzame landbouw. Duurzame landbouw is een steeds belangrijker onderwerp, en we hebben behoefte aan een nieuw standpunt. Ook omdat we nieuwe rollen op dit gebied zien voor de NMG. Tijdens de bijeenkomst gaan we graag met u in gesprek over welke mogelijkheden u ziet en wat u belangrijke voorwaarden vindt voor de realisatie van duurzame landbouw in onze provincie. Met een duidelijk beeld van uw kijk op duurzame landbouw kunnen wij scherper inzetten op dat wat écht belangrijk is.

Meld u hier aan

Programma

19.00 uur inloop met koffie en thee
19.30 uur welkom door Frans Debets – avondvoorzitter
20.00 uu interviews met:
Jasper Tiemens – projectleider natuur en landbouw bij de NMG
Ben Koks – voorzitter Werkgroep Grauwe Kiekendief
Berend Steebergen – Melkveehouder en bestuurslid Collectief Groningen West
21.00 uur discussie over rol en inzet NMG m.b.t. duurzame landbouw
21.45 uur conclusies en samenvatting van de voorzitter
22.00 uur afsluiting


Praktisch
De bijeenkomst wordt gehouden op het kantoor van de NMG: Zuiderpark 16. Inloop vanaf 19.00 uur met koffie en thee. Bijeenkomst: 19.30-22.00 uur. Bel voor meer informatie met Jasper Tiemens: 050 2085 008 / j.tiemens@nmfgroningen.nl

Achtergrond
Nu in de natuurgebieden een herstel zichtbaar is op het gebied van biodiversiteit, kijken we ook naar de landbouwgebieden. De laatste decennia is de milieudruk door de landbouw in Nederland weliswaar sterk afgenomen, de dalende trend is de laatste jaren weer afgezwakt. Onderzoek toont aan dat grootschalige en intensieve landbouw de grootste oorzaak is voor een afnemende kwaliteit van natuurlijke ecosystemen in het agrarisch gebied. Bovendien leven er in Groningen nog een aantal urgente lokale thema’s zoals verzilting en veenoxidatie. De noodzaak voor duurzame landbouw is evident.

Ontwikkelingen
In de provincie Groningen zijn er al tal van interessante ontwikkelingen. In 2014 startte de AgroAgenda Noord-Nederland, sinds 2015 is er een landschapsconvenant en dit jaar is door diverse partijen een weidevogelmanifest ondertekend. Ook is de Provincie Groningen onlangs een traject ingegaan van natuurinclusieve landbouw. Er is inmiddels een projectplan opgesteld en er wordt een akkerbouw pilotproject uitgerold in Oost-Groningen.

Duurzame landbouw
Duurzame landbouw wordt daarom de komende jaren een belangrijk thema voor de NMG. We vinden het van belang dat duurzaam, in Groningen geproduceerd voedsel, zo veel mogelijk zijn weg naar de Groningse consument vindt. Ook de natuurwaarde in het landschap is een speerpunt.

Het door de Provincie ingeslagen pad met natuurinclusieve landbouw zien we als mooie kans om onze impact op dit vlak te vergroten. We zien een rol voor de NMG in het bundelen van ontwikkelingen, het uitlichten van pioniers en het enthousiasmeren van boeren.

Er zijn natuurlijk nog vele andere aspecten van landbouw die van groot belang zijn. De volgende trefwoorden geven weer hoe complex de agrarische opgave kan zijn:

woordwolk

We zullen dus keuzes moeten maken. Enkele vragen die deze avond passeren:

Wat zou de ambitie moeten zijn in Groningen? Welke thema’s zijn het meest relevant? Welke van deze thema’s zijn het meest urgent? (Fasering)
De NMG heeft vaak verschillende rollen (agenderen, ondersteunen en activeren).
Welke rol past het beste bij de verschillende thema’s?
We zien aanleiding om ons standpunt duurzame landbouw sterk te maken, samen met u, samen met onze achterban. We nodigen u daarom graag uit om 13 juni met ons in gesprek te gaan over onze nieuwe rol en standpunt op het gebied van duurzame landbouw en hopen dan ook dat u van deze gelegenheid om mee te denken gebruik maakt.

Meld u hier aan