Uitbreiding windmolenpark Eemshaven langs de waddenkust schadelijk voor natuur en landschap

10 april 2013

Uitbreiding windmolenpark Eemshaven langs de waddenkust schadelijk voor natuur en landschap

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft grote bezwaren tegen de plannen voor uitbreiding van het windmolenpark Eemshaven in westelijke richting langs de waddenkust. We vrezen grote negatieve effecten op de landschappelijke kwaliteiten van dit Werelderfgoed. Grote aantallen vogels zijn afhankelijk van de wadden en aangrenzende polders voor hun voedsel en rust.

De provincie Groningen is van plan om bij Delfzijl en de Eemshaven de bestaande gebieden waar windmolens mogen komen uit te breiden. Dit is besloten naar aanleiding van een akkoord wat gesloten is tussen de Nederlandse provincies en het kabinet voor de verdeling van 6.000 megawatt windenergie op land. Voor Groningen betekent het akkoord een verhoging van de provinciale taakstelling van 750 naar 850 megawatt (15 tot 33 extra windmolens). In ruil voor die toezegging ontwikkelt het Rijk geen windparken in gebieden waar de provincies dit niet willen.

Effecten natuur en landschap
Wij zijn positief over de afspraken met het Rijk waardoor grootschalige plannen voor windenergie, vorig jaar ingediend via de Rijks Coördinatie Regeling, niet door konden gaan. Ook steunen wij het concentratiebeleid wat de provincie Groningen tot dusver voerde. Grootschalige opwekking van windenergie werd alleen toegestaan op een drietal specifieke locaties. De aanleg van windpark werd op deze locaties gecombineerd met industriële (Eemshaven en Delfzijl) en infrastructurele (N33) activiteiten. Hierdoor werd grootschalige opwekking van duurzame energie mogelijk gemaakt, wat leidde tot een minimalisatie van de effecten op natuur en landschap.

Met de huidige plannen voor uitbreiding van het windpark Eemshaven laat de provincie dit beleid los. In plaats van uitbreiding in directe nabijheid en op het bedrijventerrein te zoeken, wordt de uitbreiding vooral gezocht langs de Waddenkust. De effecten op natuur en landschap worden gemaximaliseerd.

Eenzijdig vooronderzoek
Bij het vooronderzoek naar geschikte uitbreidingsgebieden zijn op voorhand de landschappelijke waarden en natuurwaarden niet meegenomen. De Natuur en Milieufederatie en andere natuur- en landschapsorganisaties vinden dit onbegrijpelijk. De Waddenkust is juist tot Werelderfgoed verkozen vanwege zijn landschappelijke kwaliteiten zoals rust, weidsheid en de open horizon. Daarnaast zijn de wadden en aangrenzende polders van grote waarde voor trekvogels en beschermde vogelsoorten.

Het merkwaardige is dat in hetzelfde vooronderzoek oneigenlijke ontwikkelingen zoals een helihaven en een glastuinbouwgebied wel als belemmeringen worden gezien voor windplannen. Het gaat nota bene om een gebied wat eerder al bestemd is als zoekgebied voor windturbines. Het grotendeels uitsluiten van uitbreiding landinwaarts door onder andere deze ontwikkelingen, legt een onnodige druk op uitbreiding langs de kust. Wij zijn van mening dat windenergie boven deze ontwikkelingen gesteld moet worden. Verdere uitbreiding landinwaarts en intensivering van de capaciteit binnen het bestaande zoekgebied bieden een goed alternatief voor verdere uitbreiding langs de kust.

Onze inzet
De negatieve effecten die deze plannen zullen hebben op de natuur- en landschapswaarden van het aangewezen kustgebied gaat ons zeer aan het hart. Het ontbreekt nu aan duidelijke landelijke afspraken over het vrijwaren van grote delen van de Waddenkust van windenergie. Daarbij moeten de doelstellingen voor wind op land in de toekomst zeer waarschijnlijk worden verhoogd. Dit maakt dat wij ons grote zorgen maken over de landschappelijke kwaliteiten en natuurwaarden van het kustgebied.

De Natuur en Milieufederatie maakt daarom bezwaar tegen de plannen tot uitbreiding van het concentratiegebied in westelijke richting, langs de Waddenkust. Wij zijn van mening dat er eerst duidelijke landelijke afspraken gemaakt moeten worden over het aanwijzen van vrijwaringsgebieden langs de Waddenkust, voordat deze specifieke locatie als zoekgebied in beeld kan komen.

Meer informatie