Tweede helft Klimaatakkoord: milieuorganisaties zien nog te weinig ambitie op landbouw en industrie

8 oktober 2018

Tweede helft Klimaatakkoord: milieuorganisaties zien nog te weinig ambitie op landbouw en industrie

Minister Wiebes heeft namens het kabinet het fluitsignaal voor de tweede helft onderhandelingen Klimaatakkoord gegeven, maar de natuur- en milieuorganisaties trekken richting landbouw en industrie een rode kaart. Landbouw maakt geen echte duurzame transitie door, zoals nu in de reactie beschreven blijft het vaag en is het pleisters plakken. De indruk wordt gewekt dat de industrie mee gaat betalen via CO2-heffing, terwijl de appreciatie juist duidelijk maakt dat deze er niet komt. Er moet een flinke dosis ambitie bovenop. Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie en de Natuur en Milieufederaties maken zich grote zorgen nu de kabinetsappreciatie vandaag over het Klimaatakkoord teleurstellend uitpakt: “Kabinet kiest voor multinationals en niet voor mens en milieu.”

De doelstelling van 55% wordt weliswaar omarmd, maar wordt niet concreet uitgewerkt met een duidelijke opdracht per tafel. Zo kunnen de onderhandelaars aan de verschillende tafels té makkelijk deze hete aardappel aan elkaar doorschuiven. Over de verdere verdeling van de “lusten en lasten” van het klimaatbeleid blijft te veel onduidelijkheid. Dat ondergraaft het maatschappelijk draagvlak waar de minister zelf zo op hamert. De milieuorganisaties maken zich ernstige zorgen:

Gebouwde omgeving
Gemeenten en corporaties krijgen onvoldoende middelen om hun verantwoordelijkheid waar te maken. De afspraken met gemeenten en corporaties zijn te vrijblijvend en er is geen stok achter de deur.

Industrie en elektriciteit
Het kabinet subsidieert grote vervuilers in plaats van ze te laten betalen. De energie-intensieve industrie krijgt subsidie voor het nemen van klimaatmaatregelen en hoeft pas voor z’n vervuiling te betalen als de komende jaren blijkt dat ze hun plannen niet goed uitvoeren. Dat is de omgekeerde wereld: de vervuiler betaalt zo nog steeds niet! Ook de hoogte van de CO2-bodemprijs voor elektriciteitsbedrijven, nota bene vastgelegd in het regeerakkoord, wordt heroverwogen. “De industrie moet hoe dan ook gaan meebetalen, als het niet via een CO2 prijs is, dan op een andere wijze. Kabinet kiest voor multinationals, niet voor mens en milieu”, aldus de directeuren van bovengenoemde natuur & milieuorganisaties.

Mobiliteit
Ook op het gebied van mobiliteit is en blijft de ambitie te laag. Positief is wel dat het kabinet het plan onderschrijft om elektrisch rijden zo lang als nodig is te stimuleren. Daardoor wordt elektrisch rijden ook voor gewone consumenten haalbaar. Dit betekent dat er concrete maatregelen komen voor drie miljoen elektrische auto’s in 2020. Ook zijn we blij dat het kabinet alleen nog wil inzetten op duurzame biobrandstoffen, dus geen voedselgewassen. Toch lijkt het kabinet nog steeds te rekenen op onrealistisch grote hoeveelheden biomassa.

Landbouw
De ambitie op landbouw is te laag. Er moet een omslag komen naar duurzame kringlooplandbouw. Krimp van de veestapel is hiervan een onvermijdelijk gevolg, ook volgens PBL en Rli. De huidige voorstellen zijn niet meer dan pleisters plakken. Dit is niet in het belang van het klimaat én niet van onze boeren. De milieuorganisaties trekken daarom nu de “rode kaart” voor de landbouwtafel. Er moet op korte termijn overleg komen hoe de ambitie kan worden vergroot.

Tags: