Scheemder trekroute voor vleermuizen behouden

20 januari 2015

Scheemder trekroute voor vleermuizen behouden

Door uitbreiding van het bedrijf Hoza in Scheemda dreigde een foerageergebied voor vleermuizen verloren te gaan. Daarom heeft de NMG, mede namens Staatsbosbeheer, bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan ‘Scheemda – Uitbreiding Hoza’. En met succes: de gemeente Oldambt zorgt nu dat er een bosstrook langs het bedrijventerrein blijft staan als trekroute voor de vleermuizen.

Het bedrijf Hoza in Scheemda wil het opslagterrein uitbreiden en heeft aan de Zaagmolenlaan ruim drie hectare grond gekocht die volgens het bestemmingsplan bestemd was voor bos. De gemeente Oldambt wilde echter wel meewerken. Op 27 maart 2014 werd een voorontwerp-bestemmingsplan ter visie gelegd waarin de locatie werd bestemd tot bedrijventerrein.

De grond grenst aan de ene kant aan een stuk bos van Staatsbosbeheer en aan de andere kant aan enkele bospercelen van de gemeente. In het deel van Staatsbosbeheer zitten vleermuizen, die ook foerageren op de grond van de gemeente.  Zouden de bomen op het terrein van Hoza gekapt worden, dan zou dit de verbinding tussen beide terreinen verbreken en onvoldoende leefgebied overlaten voor de vleermuizen. Daarom stuurden we, mede namens Staatsbosbeheer, op 7 mei 2014 een zienswijze.

De gemeente zag ook in dat dit niet kon en maakte een inrichtingsplan waarbij aan de rand van het terrein van Hoza een bosstrook blijft staan als trekroute voor de vleermuizen. Wij vonden dat een prima oplossing, maar in het ontwerp-bestemmingsplan dat de gemeente op 9 juli 2014 ter visie legde ontbrak de verplichting om het inrichtingsplan ook uit te voeren. Dus stuurden wij op 12 augustus 2014 opnieuw een zienswijze.

De gemeente gaf ons gelijk. In het op 24 december 2014 vastgestelde bestemmingsplan is een extra bepaling opgenomen: het opslagterrein mag alleen gebruikt worden als het inrichtingsplan is uitgevoerd. Gelukkig blijft de trekroute voor de vleermuizen hiermee behouden.

Lees hier de eerste zienswijze
Lees hier de tweede zienswijze