Toch nog meerjarige zekerheid voor beheer en behoud netwerk natuurgebieden

19 november 2013

Toch nog meerjarige zekerheid voor beheer en behoud netwerk natuurgebieden

Afgelopen voorjaar werd het nieuwe Programma Landelijk Gebied (PLG2) door de Provincie Groningen besproken. Het programma bevat de hoofdlijnen voor de ontwikkeling van het platteland voor de komende vier jaar. Financiering van natuurbeheer in onze provincie bleef hierin echter volslagen onduidelijk. De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft hier destijds samen met andere natuur- en landschapsorganisaties haar zorgen over uitgesproken richting Provinciale Staten. Inmiddels is deze duidelijkheid er gelukkig wel. Doordat verdere bezuinigingen op natuur dit jaar zijn uitgebleven en landelijke afspraken zijn gemaakt tussen IPO (Interprovinciaal Overleg), Rijk en manifestpartners, kan meerjarige zekerheid geboden worden voor het beheer van waardevolle natuurgebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Het Programma Landelijk Gebied biedt financiële ondersteuning voor de ontwikkeling van natuur, landschap, landbouw, economie, recreatie en leefbaarheid in onze provincie. Er is lange tijd onduidelijkheid geweest over budgetten voor beheer en behoud van natuur, landschap en leefmilieu. Inmiddels is bekend geworden dat dit voor beheer van waardevolle natuurgebieden binnen de EHS zeker is gesteld. Een grote winst voor de natuur in Groningen.

Beheer en behoud natuur buiten EHS
Helaas blijkt er nog steeds onvoldoende budget te zijn voor beheer en behoud van natuurgebieden buiten de EHS. Onterecht vinden wij, want ook die gebieden zijn van groot belang voor onze leefomgeving. Alleen Staatsbosbeheer beheert in onze provincie al meer dan 3.200 hectare natuur buiten de EHS, waaronder de Veenhuizerstukken en de Sellingerbossen. Maar ook dorpsbosjes en cultuurhistorische terreinen als schansen en redouten in Oost-Groningen en de Middendijk bij Usquert vallen in deze categorie. In het PLG2 raken deze gebieden ondergesneeuwd en is de komende jaren onvoldoende budget beschikbaar gesteld voor het beheer ervan. Onbegrijpelijk, want al deze gebieden hebben een brede maatschappelijke en ecologische betekenis. We roepen de Provincie dan ook op hun belang te onderschrijven en voldoende middelen vrij te maken voor het beheer.

Meer aandacht voor landschappelijke waarde
In het PLG2 wordt daarnaast ook onvoldoende aandacht besteed aan landschap. Terwijl juist het landschap een van de meest karakteristieke en waardevolle kenmerken is van ons buitengebied. Uit monitoring door Landschapsbeheer en uit het rapport De toestand van natuur en landschap blijkt dat landschappelijke waarden nog steeds achteruitgaan. Het noodzakelijk beheer van het landschap is niet geregeld. Bovendien staan budgetten voor landschapsherstel en -beheer zwaar onder druk en zijn de verantwoordelijkheden voor het beheer niet duidelijk.

De hoogste tijd dus voor nieuw beleid en een actieve aanpak voor het landschap. Dit wordt gelukkig door de Provincie opgepakt met het ontwikkelen van een landschapsvisie.

Meer informatie