Terinzagelegging Programma Aanpak Stikstof

14 januari 2015

Terinzagelegging Programma Aanpak Stikstof

Sinds 10 januari ligt het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ter visie. Doel van het programma is om de stikstofuitstoot te verminderen met ruimte voor economische ontwikkeling. De NMG vindt dat deze ontwikkelruimte te optimistisch wordt ingevuld en voorgestelde beheersmaatregelen voor natuurgebieden niet bijdragen aan significante vermindering van stikstof. We zullen dit kenbaar maken door een zienswijze in te dienen.

Van 10 januari t/m 20 februari ligt het PAS ter visie en kan iedereen zienswijzen indienen. Ter inzage liggen:

  • Ontwerp Programma Aanpak Stikstof 2015-2021;
  • Plan MER (milieueffectrapportage), inclusief passende beoordeling;
  • Gebiedsanalyses (hierin is per Natura 2000-gebied onderzocht hoeveel ‘gebruiksruimte’ ontstaat, dus hoeveel extra stikstoflozingen er de komende tijd kunnen worden vergund).

De documenten staan op http://pas.natura2000.nl.

Graag uw inbreng
Het PAS is erg belangrijk voor het behoud van onze natuurgebieden. Het is dan ook zaak heel kritisch te kijken of de voorgenomen maatregelen voldoende en voldoende realistisch zijn. Zijn alle noodzakelijke beheermaatregelen in de natuurgebieden meegenomen? Deugt de berekende ontwikkelruimte voor de verschillende natuurgebieden?

We maken graag gebruik van uw kennis om het stuk optimaal te kunnen beoordelen en roepen u dan ook op om kritisch met ons mee te kijken. Stuur uw reactie (graag vóór 12 februari) aan e.dewaal@nmfgroningen.nl.

Ook kunt u desgewenst zelf een zienswijze indienen. Deze kunt u sturen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. We worden hiervan graag op de hoogte gebracht.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
t.a.v. afdeling Natura 2000
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Informatieavonden
In elke provincie wordt één informatieavond georganiseerd. Alle avonden vinden plaats van 20.00 tot 22.00 uur, met inloop vanaf 19.30 uur. De volgende bijeenkomsten worden in het Noorden georganiseerd:

Datum                    Provincie       Locatie
Ma   19-jan-15      Groningen     Van der Valk, Zuidbroek
Di     20-jan-15     Friesland       Hogeschool van Hall Larenstein, Leeuwarden
Wo   21-jan-15      Drenthe         Provinciehuis, Assen

Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen in de periode van 10 januari t/m 20 februari 2015. Dit kan zowel digitaal, schriftelijk als telefonisch.

Schriftelijke reacties kunt u sturen aan het hierboven genoemde adres. Voor meer informatie en voor digitaal of telefonisch reageren, zie http://pas.natura2000.nl.

Waarom een PAS?
Hoewel de afgelopen 20 jaar de hoeveelheid stikstof in de lucht sterk is verminderd, komt er in stikstofgevoelige natuurgebieden nog vaak meer dan 2 keer zoveel stikstof terecht als wat het gebied aankan. Willen we de bijzondere en waardevolle natuur in Nederland behouden, dan moet de uitstoot van stikstof dus drastisch omlaag. Dat betekent dat het voor industrie en veehouderij erg moeilijk is om vergunning te krijgen voor de uitstoot van extra stikstof.

Met het PAS heeft de regering nieuw beleid ontwikkeld waarmee enerzijds weer ruimte komt voor economische ontwikkelingen, terwijl anderzijds de stikstofuitstoot tussen nu en 2030 flink moet verminderen. In het PAS stelt de regering voor om emissiebeperkende maatregelen bij de bron te nemen en maatregelen in en bij natuurgebieden die moeten voorkomen dat die gebieden achteruitgaan: verbetering van de waterhuishouding, afvoer van stikstof via extra plaggen, maaien en begrazen. Door deze maatregelen ontstaat volgens de regering ontwikkelruimte. Een deel van die ontwikkelruimte (die dus de komende 15 jaar moet ontstaan) wil zij nu al gebruiken om ruimte te bieden aan economische activiteiten (uitbreiding van veehouderij en industrie). Maar ook gaat een deel op aan ‘autonome ontwikkelingen’, zoals groei van het verkeer.

Risico van PAS
De regering verwacht dat in de periode tot 2030 de stikstofuitstoot door industrie en scheepvaart toeneemt. De uitstoot uit de landbouw zal volgens afspraken met LTO heel beperkt afnemen. Om toch aan de doelstelling voor 2030 te voldoen, moet de aanvoer van stikstof uit het buitenland en vooral de uitstoot door het verkeer afnemen (de laatste mogelijk zelfs 40-50%). En juist hierop heeft Nederland geen invloed!

Het risico bestaat dat op grond van te optimistische verwachtingen te veel extra vergunningen voor de uitstoot van stikstof worden afgegeven. Dat kan betekenen dat later drastische maatregelen moeten worden genomen om de doelen toch nog te halen. De vraag is ook: wat als in de komende paar jaar de ontwikkelruimte geheel wordt uitgegeven? Zit Nederland dan alsnog in de verdere periode tot 2030 op slot?