Teleurgestelde vleermuiswerkgroep dringt aan op handhaving natuurwetgeving bij Julianavijver

7 mei 2017

Teleurgestelde vleermuiswerkgroep dringt aan op handhaving natuurwetgeving bij Julianavijver

De vleermuiswerkgroep doet een urgent beroep op de provincie Groningen om bij de Julianavijver de natuurwetgeving te handhaven ter bescherming van vleermuizen. Daarvoor zijn nog niet zo lang geleden in goed overleg afspraken gemaakt met de provincie en de gemeente Groningen en het projectbureau Aanpak Ring Zuid. Maar als je ziet hoe het terrein er nu bij ligt, lijkt het erop dat de afspraken met voeten worden getreden, aldus de teleurgestelde vleermuiswerkgroep. ‘Je vraagt je af: kunnen we deze gesprekspartners vertrouwen, nemen ze de zaak waar wij voor staan serieus?

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland heeft na een eerdere handhavingsverzoek van de werkgroep in 2016 vastgesteld, dat de dwergvleermuizen in het gebied rondom de Julianavijver speciale bescherming moeten krijgen omdat er in mei en juni in de buurt een grote kraamkolonie van deze dieren is.

Het gebied rond de Julianavijver is (of was) ook nog eens het beste foerageergebied in de stad Groningen voor dwergvleermuizen. Vooral in de kraamtijd is dat letterlijk van levensbelang, alleen vrouwtjes die dichtbij de kolonieplek voldoende voedsel (insecten) kunnen vinden, zijn in staat hun jongen goed te zogen.’

Maar tot verbijstering van de werkgroep is het gebied rond de Julianavijver grotendeels veranderd in een bouwplaats:

‘Honderd metalen rijplaten, vijftig enorme buizen en verbindingsstukken voor drinkwaterleidingen, containers, apparatuur en bergen steriel zand bedekken het terrein en de begroeiing, zodat er minder insecten zijn voor de vleermuizen. Er ligt een dam in de vijver zodat de vleermuizen zelfs de helft van de vijver mijden. De grondwaterstand op het terrein is ongeveer 20 centimeter verlaagd. Daardoor lopen de oude bomen op het terrein groot risico op schade. We willen echt niet op elke slak zout leggen’, zegt Klarissa Nienhuys, bestuurslid en coördinator van de werkgroep, ‘maar dit is zó veel meer, anders en groter dan waarover gesproken is en waarover we overeenstemming hadden … Begin 2017 is toestemming gegeven voor de aanleg van een rioolleiding. Ter compensatie van de bomen die daarvoor gekapt moesten worden, zouden nieuwe bomen uiterlijk 1 april geplant zijn. We hebben toen ons hiervoor genoemde handhavingsverzoek van 2016 ingetrokken, omdat we gaande het proces vertrouwen in onze gesprekspartners kregen. We vragen ons nu af: zijn we te naïef geweest? Want een aantal nieuwe bomen zijn drie weken te laat geplant en lopen samen met de oude bomen zonder goed waterregime het risico te verdrogen. Er worden tal van werkzaamheden uitgevoerd die niets met de vergunde en intussen gerealiseerde aanleg van de rioolleiding te maken hebben. Werkzaamheden op het terrein zijn alleen toegestaan met een ontheffing en tijdige compensatiemaatregelen. Vanaf 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet overgegaan in de Wet natuurbescherming. De bevoegdheid voor de handhaving van deze wet is daarbij naar de provincies overgegaan. Wij als werkgroep vragen de provincie Groningen door middel van een urgent handhavingsverzoek dat de eerder gemaakte afspraken wordt uitgevoerd, dat wil zeggen dat de vijver hersteld wordt, de compenserende maatregelen volgens afspraak worden uitgevoerd en het terrein zijn natuurfunctie terugkrijgt en het niet als opslagplaats voor bouwmaterialen wordt gebruikt en er zekere geen werkzaamheden plaatsvinden waar helemaal niet over gesproken is. Wij willen een betrouwbare partner zijn voor de ondernemer en voor de overheid, we verwachten dat zij dat ook voor ons zijn.’