’t Kon minder: Natuur en Milieufederatie Groningen enthousiast over Collegeprogramma

7 april 2011

’t Kon minder: Natuur en Milieufederatie Groningen enthousiast over Collegeprogramma

De partijen PvdA, VVD, D66 en GroenLinks hebben een akkoord bereikt over een collegeprogramma voor de periode 2011 – 2015 met de titel ‘Energiek en scherp aan de wind: op naar een ondernemend, duurzaam en sociaal Groningen!’. Juist in deze tijden van een onder druk staande economie en rijksbezuinigingen is de NMG zeer tevreden dat het nieuwe College van Gedeputeerde Staten de durf heeft getoond om zich in te blijven zetten voor natuur, landschap en milieu in onze provincie. De NMG wil graag met de provincie meedenken, meepraten en meewerken om het beleid op een duurzame wijze vorm te geven.

In dit collegeprogramma wordt de kern geschetst van het beleid dat de vier coalitie partijen de komende vier jaar willen nastreven. In het programma staan o.a. de ambities van het college op de thema’s energie,klimaat, economie, werk, ruimte en landschap. De realiteit is dat deze ambities getemperd worden door een economie die onder druk staat en de onlangs doorgevoerde rijksbezuinigingen. Desondanks heeft het college een beleid geformuleerd op het gebied van klimaat, energie, natuur en landschap dat zeer nauw aansluit op de visie die de NMG het nieuwe college heeft meegegeven in een brief voorafgaand aan de onderhandelingen. De zinsnede “natuur, landschap en milieu in Groningen zijn het beschermen meer dan waard” uit het collegeprogramma is de NMG uit het hart gegrepen.

Energieakkoord Noord Nederland
De NMG is bijzonder tevreden met de ambitie van het college om koploper te zijn als het gaat om energietransitie. We zijn verheugd dat het er op lijkt dat energiebesparing nu een serieuze plek krijgt in het energiebeleid. Op het gebied van de ontwikkeling en gebruik van alternatieve energiebronnen, zoals windenergie, biovergisting, zonne-energie en aardwarmte wil het college de kansen benutten.
Deze ambitie wil het college samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties vastleggen in afspraken met het Rijk in een nieuw Energieakkoord Noord-Nederland. Dit is essentieel omdat met de komst van de kolengestookte centrale van RWE naar Noord-Nederland en het vervallen van de plannen voor CCS, er een zware politieke verantwoordelijkheid ligt om juist in Noord-Nederland effectief klimaat- en energiebeleid vorm te geven.

Energiefonds om lokale energie opwekking te stimuleren
Ook de ambitie van het college om initiatieven van bewonersgroepen in buurten en dorpen voor lokale energieopwekking te stimuleren sluit nauw aan bij de visie op energietransitie van de NMG. Dit wordt gedaan door drie miljoen euro beschikbaar te stellen voor een energiefonds, een zogenaamd revolving fund. De NMG is van mening dat het organiseren en stimuleren van consumenten om het heft voor energieproductie in eigen hand te nemen een belangrijke bijdrage levert aan energietransitie naar een duurzame vorm van energieproductie. Een bijkomend voordeel is dat het zorgt voor sociale cohesie en economische activiteit in gebieden die met krimp worden bedreigd.

Extra budget voor het behoud van ons Groninger landschap
Het mooie gevarieerde Groninger landschap met zijn dijken, wierden, houtwallen, openheid en rust wil het college koesteren en beschermen. Voor het oplossen van knelpunten in het landschap worden daarom extra middelen vrijgemaakt. Bovendien wil het college het onderhoud en het behoud van het landschap stimuleren door het instellen van streekfondsen. Deze vorm van private en publieke fondsvorming voor landschap is in andere provincies reeds succesvol ingevoerd en biedt onder andere in het Westerkwartier en Middag-Humsterland grote kansen. De NMG vindt deze alternatieve vorm van financiering van het landschap een uitstekende oplossing, met name in deze tijden van Rijksbezuinigingen op Natuur en Landschap.

De provincie Groningen zet zich in voor de EHS
De NMG is zeer tevreden dat de provincie zich ondanks de verregaande bezuiniginsslag van staatssecretaris Bleker toch blijft inzetten voor het bevorderen van biodiversiteit en natuurontwikkeling. De rijksbezuinigingen nopen de provincie weliswaar tot een heroriëntatie op de Ecologische Hoofd Structuur (EHS), maar de ruimtelijke reserveringen voor de EHS zullen in onze provincie gehandhaafd blijven. Om toch te kunnen bezuinigen zal het college prioriteiten moeten stellen door achtereenvolgens in te zetten op het optimaliseren van het beheer van natuurgebieden, het optimaliseren van de inrichting van de reeds voor natuurontwikkeling aangekochte gebieden. Vervolgens zal ingezet worden op de aankoop van ontbrekende schakels, stukjes grond die essentieel zijn voor het goed functioneren van het natuurgebied (bv door het kunnen instellen van een gewijzigde waterhuishouding) maar die tot op heden nog niet zijn aangekocht.

Eems-Dollard gebied
Het Eems-Dollard estuarium (Natura 2000) is een uniek brakwatergebied aan de monding van een getijdenrivier. Maar de natuurwaarden in het Eems-Dollard estuarium gaan hard achteruit, waardoor maatregelen voor natuurherstel dringend nodig zijn. De uitdaging voor het nieuwe college ligt volgens de NMG in het zoeken naar de balans tussen de economische ontwikkelingen in de regio en de ecologische opgaven in het estuarium. In het collegeprogramma staat weliswaar dat gestreefd zal worden naar een balans en dat er bij economische ontwikkelingen in het gebied oog zal zijn voor de natuurwaarden, maar hoe het college deze balans precies ziet ontstaan en of zij daarbij een eigen ambitie wil neerleggen wordt helaas niet duidelijk.

De NMG is van mening dat met het programma Economie en Ecologie in Balans een geschikte vorm is gevonden om duurzaamheidsambities in de Eemsdelta vorm te geven en dat het nieuwe College daarop zou moeten voortbouwen. Goede afspraken op dit terrein zijn dringend nodig omdat de Provincie Groningen als bevoegd gezag voor milieuwetvergunningen een lange traditie van (te) ruime en soepele vergunningverlening heeft. Emissieruimte wordt in onze ogen structureel aan de ruime kant vergund en er lijkt zelden sprake van initiatief tot herzieningsvergunningen. Met de stormachtige ontwikkeling van de Eemshaven en verdere ontwikkeling van Delfzijl leidt dit tot een verslechtering van de milieukwaliteit (met name luchtkwaliteit) in Groningen en aantasting van de omliggende natuur. Een sturende hand van het nieuwe College van GS is naar onze mening dringend nodig.

Samenspraak
De NMG is blij met de ambitie van het college om het beleid in de komende vier jaren vorm te geven in samenspraak met burgers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zij denkt en werkt graag met de provincie mee om het beleid in de komende vier jaar op een duurzame en groene wijze tot stand te brengen.

De brief van de Natuur en Milieufederatie Groningen voorafgaand aan de onderhandelingen en het nieuwe collegeprogramma van GS Groningen vindt u hieronder

Brief Natuur en Milieufederatie Groningen voorafgaand aan de onderhandelingen

Collegeprogramma GS Groningen