Schetsen aan de Westerwoldse Aa

9 januari 2014

Schetsen aan de Westerwoldse Aa

Van een natuurlijke Aa naar zee

Op 8 januari 2014 hebben Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap en de Natuur en Milieufederatie Groningen belanghebbenden uitgenodigd om de ideeën uit hun visie Westerwoldse Aa – de ontbrekende schakels te bespreken. In deze visie hebben de natuurorganisaties wensen verwoord voor verder herstel van de ecologie en natuur van het bekenstelsel van de Westerwoldse Aa. Dit stelsel, bestaande uit de beken Runde, Ruiten Aa en Westerwoldse Aa, ontspringt bij het Drentse Bargerveen en mondt na zo’n 80 kilometer uit in de Dollard.

Dat een beek over zo’n relatief korte lengte zoveel verschillende habitats vertoont als de Westerwoldse Aa, is vrijwel uniek in Nederland. De afgelopen jaren is al veel energie gestoken in het vergroten van de natuurwaarde. Toch willen de natuurorganisaties nog eens met een frisse blik naar het bekenstelsel kijken om ook de laatste ontbrekende ecologische schakels in beeld te brengen en om natuurlijk en ecologisch herstel en behoud van het stroomgebied te waarborgen.

Experts en gebiedsdeskundigen van Provincie, gemeenten, waterschappen, LTO Noord, de recreatiesector en natuurorganisaties hebben gekeken waar volgens hen mogelijkheden liggen om de laatste schakels te realiseren. Maar ook is gekeken welke meerwaarde aan deze ideeën meegegeven kan worden. Dit heeft onder andere geresulteerd in ideeën om (meer) gebiedseigen water langere tijd in het stroomgebied vast te houden, zodat in tijden van droogte minder gebiedsvreemd water ingelaten hoeft te worden. Daarnaast moet nog eens goed gekeken worden naar de mogelijkheid om oost-westverbindingen tussen Hunze en Eems te herstellen en de zoet-zoutovergang bij de Dollard op een meer natuurlijke manier in te richten.

Aanwezige landbouwers uit de omgeving van Oudeschans hebben aan het begin van de bijeenkomst te kennen gegeven niets te zien in het idee om de oude loop van de Westerwoldse Aa bij Oudeschans te herstellen. Besloten is om dit deelgebied in de verdere doorloop van de bijeenkomst niet te bespreken. De gesprekken over dit deelgebied zullen in het op dit moment in uitvoering zijnde Duits-Nederlandse Interregproject Wateren verbinden gevoerd worden.

De resultaten van de schetsschuit worden uitgewerkt en teruggekoppeld aan alle deelnemers.