Schade aan de randen: wat is er aan de hand?

7 december 2015

Schade aan de randen: wat is er aan de hand?

U heeft het misschien gezien in de media: “Volgens NAM is aardbevingsschade buiten de contourlijn verwaarloosbaar”. Dit bericht staat niet op zichzelf maar kent een lange voorgeschiedenis. Aan de Dialoogtafel hebben overheden en maatschappelijke organisaties zich vanaf het allereerste moment verzet tegen de contourenkaart in het schadeprotocol.

Schademeldingen werden door NAM alleen in behandeling genomen als ze binnen de contourenkaart lagen. Ook het CVW kreeg die opdracht van de NAM mee. Onder druk van de Dialoogtafel heeft de NAM uiteindelijk afgelopen mei besloten de contourlijnen los te laten en onderzoek te gaan doen buiten de contourlijn. Het CVW heeft daarop iedereen die een melding aan de randen had gedaan (zo’n 700) een brief gestuurd met de mededeling dat er alsnog een afspraak voor een schade-inspectie zou worden gemaakt.

Een paar maanden later bleek dat deze inspectieafspraken nog steeds niet waren gemaakt. Omdat de NAM intussen had besloten dat ze éérst haar eigen onderzoek naar mogelijke causaliteit wilde afronden alvorens individuele schade-inspecties uitgevoerd mochten worden. Intussen is dat onderzoek afgerond en is de conclusie volgens de NAM “dat er geen causaliteit kan worden aangetoond tussen schade en aardbevingen.” Zie voor het volledige bericht en de rapporten ook de website.

Daarmee is dus ineens ook de afspraak van de baan dat álle meldingen van schade in behandeling worden genomen door het CVW. Het Gasberaad is van mening dat we zo niet kunnen omgaan met de bewoners van Groningen. Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen! Dat is wel het minste als er vertrouwen gewonnen wil worden.

Het is niet ondenkbaar dat hier ook de discussie aan de orde is of het gaat om schade door aardbevingen of om schade door gaswinning. Om die reden zullen wij ook alles doen wat in ons vermogen ligt om de rapporten van Arcadis te (laten) beoordelen.

Tot slot: de enige reden om níet naar schademeldingen buiten de contour te gaan kijken, is de vooronderstelling dat bewoners ten onrechte willen profiteren van schadeherstel. Deze vooronderstelling verwerpen wij ten enenmale. Niemand gaat voor zijn plezier een schadeprocedure in en die ene rotte appel die er misschien tussen zit, kan niet normgevend zijn voor de rest. Wij vechten daarom opnieuw voor het loslaten van de contouren in het schadeprotocol.

Groninger Gasberaad
De maatschappelijke organisaties in Groningen hebben zich verenigd in het Groninger Gasberaad. Zij vormen een maatschappelijk tegenwicht van de bestuurlijke poot waarmee de Nationaal Coördinator Groningen overlegt. Het Gasberaad wil nadrukkelijk niet alleen over beleidskaders en meerjarenplannen praten, maar ook over de praktijk van alledag. De Natuur en Milieufederatie Groningen vertegenwoordigt in het Groninger Gasberaad organisaties op het gebied van natuur, landschap, milieu, water, veiligheid, energie en leefomgeving.