Schaalvergroting noordelijke landbouw alleen mogelijk met behoud landschap

21 september 2013

Schaalvergroting noordelijke landbouw alleen mogelijk met behoud landschap

Inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe vinden dat schaalvergroting in de landbouw onder voorwaarden mogelijk is, intensieve veehouderij wordt kritisch beoordeeld en consumenten worden gezien als de drijvende kracht achter verduurzaming van de landbouw. Dit blijkt uit de landbouwenquête die door de noordelijke natuur- en milieufederaties en LTO Noord in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant is uitgevoerd.

Wij zijn blij met de grote respons op de landbouwenquête. Bijna 4.250 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Dat laat zien dat veel mensen zich betrokken voelen bij de agrarische sector en haar ontwikkeling.

Behoud landschap
In het algemeen staan de noordelingen niet negatief tegenover schaalvergroting in de akkerbouw en melkveehouderij. Maar ze zijn ook erg gehecht aan hun landschap. Dit blijkt uit het feit dat men negatief oordeelt over specifieke effecten van schaalvergroting, zoals het verdwijnen van oude sloten en houtsingels, de afname van geschikte leefomgeving voor weidevogels en de toename van licht uit stallen. Een ruime meerderheid is van mening dat schaalvergroting mogelijk is, maar wel onder de voorwaarde dat de kwaliteiten van het landschap behouden blijven.

Ontwikkeling landbouwsector
Kijkend naar hoe de landbouwsector zich in de toekomst moet ontwikkelen, blijkt er een voorkeur te zijn voor een landbouwsector die zich richt op gezond en lokaal voedsel en minder voor een landbouw die zich richt op de wereldmarkt en bulkproductie.

Boeren moeten verantwoordelijkheid nemen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.  Ook vindt een grote meerderheid dat boeren een rol horen te spelen in de duurzame energieproductie. Als dat tenminste gebeurt met zonnepanelen.

Intensieve veehouderij ontoelaatbaar
Over intensieve veehouderij wordt veel negatiever gedacht. Bijna de helft van de deelnemers vindt intensieve veehouderij ontoelaatbaar. Men maakt zich vooral zorgen over het antibioticagebruik. Ook over het dierenwelzijn en de geuruitstoot is men negatief.

Andere vleesproductie
Als het gaat om de vraag wie de belangrijkste rol speelt bij de omschakeling van de huidige vleesproductie naar een keten met voldoende aandacht voor dierenwelzijn, natuur, milieu en volksgezondheid, dan zien de respondenten in de eerste plaats een rol weggelegd voor zichzelf: de consument. De consument zou meer verantwoorde producten moeten kiezen. Daarna volgt de supermarkt. Die zou in de eerste plaats eerlijk vlees moeten promoten, maar ook geen kiloknallers meer moeten aanbieden.

Groninger Verdienmodel
In Groningen wordt gewerkt aan het ‘Groninger Verdienmodel’. Boerenbedrijven die hun bouwblok willen uitbreiden tot meer dan 2 hectare, moeten deze ontwikkelruimte verdienen. Zij moeten voldoen aan voorwaarden op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en landschappelijke inpassing. De Natuur en Milieufederatie Groningen zit met de Provincie en LTO Noord om tafel om dit model vorm te geven. De resultaten van de landbouwenquête worden hierin meegenomen.

Landbouwdebat
Op woensdagavond 2 oktober a.s. kan verder over de toekomst van de landbouw in Noord-Nederland worden doorgepraat. We organiseren dan gezamenlijk het grote noordelijke landbouwdebat. Het debat is van 20.00 tot 22.00 uur in de Kruisweg in Marum (Kruisweg 1). De ontvangst is vanaf 19.30 uur. Aanmelding voor het debat is niet nodig.