Revisievergunningen Nuon ter inzage bij Provincie Groningen

11 juli 2012

Revisievergunningen Nuon ter inzage bij Provincie Groningen

In april 2011 maakten Nuon en een groot aantal natuur- en milieuorganisaties afspraken over de elektriciteitscentrale die in de Eemshaven in aanbouw is. Basis van de afspraken is dat Nuon tot 2020 zal afzien van het kolengestookte deel van de centrale. Mocht de geplande kolenvergasser na 2020 wel gebouwd worden dan zal deze nooit meer CO2 uitstoten dan een moderne gasgestookte centrale. De Natuur en Milieufederatie Groningen is, als architect van deze afspraken, bijzonder trots op het resultaat.

Vernieuwend
Belangrijk voor de houdbaarheid van dit soort -vernieuwende- afspraken met Nuon is de vraag of de overheid bereid en in staat is de bestaande vergunningen te splitsen, waarbij het vergunningsdeel voor de geplande kolenvergasser ongeldig wordt verklaard. Nuon is daar vanaf april 2011 hard mee aan de slag geweest.

Uit de revisievergunningen van NUON die op dit moment bij de Provincie Groningen ter inzage liggen, blijkt dat het inmiddels gelukt is beide vergunningsdelen te splitsen en daarmee de gemaakte afspraken uit te voeren. Hoewel ook een gascentrale natuurlijk impact heeft op de nabije omgeving, is de schade aan natuur, landschap en milieu enorm veel minder dan een centrale die kolen als brandstof gebruikt. Dat wordt nu ook vastgelegd in de aanvragen die zijn ingediend.

Vergunningen
NUON heeft een aanvraag ingediend voor een revisievergunning (i.h.k.v. de Wabo) en een wijzigingsvergunning (i.h.k.v. de Waterwet). Hiermee wordt vergunning gevraagd voor uitsluitend een aardgasgestookte energiecentrale met een elektrisch vermogen van 1311 Megawatt. Bij het tot stand komen van de vergunningaanvragen hebben een groot aantal natuur en milieorganisaties intensief samengewerkt met Nuon. Wij verwachten dan ook dat de vergunningen die de Provincie Groningen en Rijkswaterstaat voornemens zijn te verlenen, op instemming kunnen rekenen van alle belanghebbende partijen.