Reactie NMG op plannen buizenzone Eemsdelta

20 februari 2013

Reactie NMG op plannen buizenzone Eemsdelta

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft kritisch gereageerd op de plannen voor een buizenzone tussen de Eemshaven en Delfzijl. In deze plannen zijn effecten op milieu, natuur en landschap van verschillende mogelijke routes voor deze buizenzone met elkaar vergeleken. Twee van de mogelijke routes lopen door dwars door de Eems-Dollard.

De buizenzone moet uiteindelijk plaats bieden aan buizen waarin gassen, vloeistoffen, grond- en reststoffen vervoerd kunnen worden tussen de Eemshaven en het bedrijventerrein Oosterhorn in Delfzijl. Voor de buizenzone kwamen 5 verschillende routes in beeld, waarvan twee door de Eems-Dollard liepen en drie geheel over land. Bekijk ze hier op een kaartje.

Duurzame stimulans
De Natuur en Milieufederatie Groningen onderschrijft de duurzame stimulans die de buizenzone geeft aan het hergebruik van reststoffen en warmte, maar vindt dat dit niet ten koste mag gaan van de natuur- en  landschapswaarden van het gebied. Op de routes die door de Eems-Dollard lopen heeft de NMG dan ook scherpe kritiek geuit. De voorkeur van de NMG en haar achterban gaat uit naar de route die parallel loopt aan de N33. Deze raakt het minste aan natuur- en landschapswaarden.

Effecten op natuur, milieu en landschap
De mogelijke buizenzones werden in verschillende studies vergeleken op de effecten op milieu, leefomgeving, natuur, landschap, archeologie en cultuurhistorie. Op basis van deze vergelijking kiest Gedeputeerde Staten van Groningen binnenkort de uiteindelijke route.

Een goede afweging is belangrijk: de buizenzone zal over de gehele route, over een breedte tot wel 50 meter, de ruimte bieden om buizen voor ondergrondse transport van gassen en vloeistoffen aan te leggen. Afhankelijk van de uiteindelijke behoefte aan dergelijke buizen voor transport zullen de buizen eenmaal per jaar of per drie jaar aangelegd worden. Dit betekent dus dat de gehele route meerdere malen een bouwplaats is, bij aanleg van een nieuwe buis.

Effecten tijdens aanlegfase
Tijdens dergelijke aanlegfases zal de buizenzone negatieve effecten hebben op de omgeving. Vandaar ook dat de NMG gezamenlijk met andere natuur en milieuorganisaties fel gekant is tegen de routes die door het waardevolle natuurgebied van de Eems-Dollard lopen. Ook de route dicht langs de dijk (het Holwierdetracé) zal volgens de natuurorganisaties, weliswaar in mindere mate,  negatieve effecten hebben op vogelsoorten zoals wulpen, kluten en bontbekplevieren die het gebied als hoogwatervluchtplaats gebruiken.

Landschapswaarden
Het landschap tussen de Eemshaven en Delfzijl wordt gekenmerkt door prachtige maren, oude dijken, wierden en borgen. Deze zijn vaak van grote landschappelijke en archeologische waarde. De NMG roept in haar reactie de Provincie op om deze kernkarakteristieken van Groningen te beschermen en te zorgen dat de uiteindelijk gekozen route deze waarden zo min mogelijk aantast.

Meer informatie
Lees hier de aanvulling op onze zienswijze voor de buizenzone, hier onze startnotitie over dit onderwerp en kijk ook eens op www.buizenzone.nl.