Provincie weer aan zet bij bepalen locaties grote windparken

9 juli 2012

Provincie weer aan zet bij bepalen locaties grote windparken

In de Tweede Kamer zijn donderdagnacht 4 juli 2012 een groot aantal plannen voor grote windenergieparken die waren ingediend via de Rijkscoördinatieregeling (RCR) on hold gezet. In de provincie Groningen gaat het om de plannen voor windenergie in de Emmapolder, Uithuizerpolder, diverse plannen in de gemeente Oldambt en de Eekerpolder. De Natuur en Milieufederatie Groningen is tevreden met deze uitkomst aangezien de kritiek die zij had op de huidige RCR met dit nieuwe besluit is weggenomen: bij de locatiekeus voor grootschalige windparken is een gedegen ruimtelijke afweging verplicht en de verantwoordelijkheid voor deze afweging ligt bij de Provincie. Tegelijkertijd maakt het Rijk het nog steeds mogelijk om plannen voor grootschalige windenergie te versnellen.

Via een motie, ingediend door de PvdA en gesteund door de VVD, PVV en de SP, werd bepaald dat er een moratorium van toepassing is voor windparken op land ingediend via de RCR tot 1 januari 2013. Deze motie is ingediend naar aanleiding van het eerdere winddebat op 19 juni 2012, waarin de nieuwe startdatum van de RCR nog op juni 2013 was gesteld. Het moratorium geldt niet voor plannen binnen de zoekgebieden voor windenergie aangewezen door de Provincie, zoals bij de N33 en de Drentse Veenkoloniën.

Structuurvisie
Via de motie is ook bepaald dat er voor deze datum een Structuurvisie moet zijn waarin per provincie is bepaald welke locaties geschikt zijn als zoekgebied voor windenergie. Rijk en Provincies bepalen onderling wat de opgave aan windenergie per provincie zal zijn, deze moet opgeteld 6000 MW (de windenergie doelstelling van Nederland) zijn. Dit is 1000 MW meer dan er tot dusver afgesproken was met de Provincies, de doelstelling per provincie moet dus worden opgeschroefd. Dit houdt naar alle waarschijnlijkheid in dat de Provincie Groningen op zoek gaat naar uitbreiding van bestaande zoekgebieden.

RCR zoals deze bedoeld is
Vanaf 1 januari 2013 is de RCR opnieuw van toepassing, binnen de dan door de Provincies aangeleverde zoekgebieden die zijn vastgelegd in de Structuurvisie. Ook als stok achter de deur voor provincies die niet meewerken aan het realiseren van de doelstelling. Vanaf dan kan de RCR weer worden ingezet, zoals deze in eerste instantie was bedoeld; om realisatie van de doelstellingen van windenergie op land te versnellen, maar nu gelukkig in combinatie met een gedegen ruimtelijke afweging zodat bij het kiezen van de locaties al rekening wordt gehouden met de belangen van landschap, natuur en omwonenden.

Oproep aan Tweede Kamer
De Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe riepen begin mei de Tweede Kamer op om de windplannen in het Oldambt en Veenkoloniën on hold te zetten vanwege het ontbreken van een ruimtelijk afwegingskader voor de beoordeling van grote windplannen; de Structuurvisie Wind op Land. Zonder Structuurvisie heeft het Rijk namelijk geen ruimtelijke gronden op basis waarvan aanvragen die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen, kunnen worden afgewezen en dreigen de belangen van natuur en landschap ernstig geschaad te worden. We vinden het positief dat de visie nu dan ook zal bestaan uit door de Provincies aangedragen zoekgebieden.