Provincie scherpt regels intensieve veehouderij aan

15 maart 2011

Provincie scherpt regels intensieve veehouderij aan

De Natuur en Milieufederatie Groningen is blij met de aanscherping van de Provinciale Omgevings verordening Intensieve Veehouderij. Provinciale Staten besloten vandaag de mogelijkheden voor intensieve veehouderij in Groningen te beperken en in de toekomst in te zetten op verduurzaming van de agrarische bedrijfsvoering. Dat betekent ook dat uitbreiding van intensieve veehouderijen in kwetsbare gebieden onmogelijk wordt.

Provinciale Staten vergaderde vandaag over de aanpassing van de bestaande Provinciale Omgevingsverordening (POV) Intensieve Veehouderij. Die stamde uit 2009 en verbood al de vestiging van nieuwe intensieve veehouderijen en de uitbreiding van intensieve veehouderijen als neventak.

Door de besluitvorming van vandaag wordt groei van de intensieve veehouderijen in kwetsbare gebieden van de provincie Groningen onmogelijk. In een aanvullende motie heeft PS vandaag tevens besloten om in te zetten op afbouw van de intensieve veehouderij en te streven naar duurzame veeteelt.

Een tegenvoorstel van CDA, CU en VVD heeft het niet gehaald. Volgens dit voorstel zou uitbreiding van de intensieve veehouderij mogelijk worden op basis van duurzaamheids criteria.

Maatschappelijk draagvlak
De Natuur en Milieufederatie Groningen is blij met de aangepaste POV. Deze sluit aan bij het fors gedaalde maatschappelijk draagvlak voor de intensieve veehouderij. Ondanks de steeds strengere milieumaatregelen blijven er klachten over stank, landschapsvervuiling en dierenwelzijn.

De Natuur en Milieufederatie  realiseert zich dat het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden bedrijven kan hinderen in hun ambities en ook de bedrijfsresultaten in negatieve zin kan beïnvloeden. Voor een deel kunnen de gevolgen ondervangen worden door nieuwe nevenactiviteiten te ontwikkelen.