Provincie Groningen gaat aan de slag met Groenmanifest

12 maart 2012

Provincie Groningen gaat aan de slag met Groenmanifest

Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg wil het Groenmanifest als uitgangspunt te nemen bij de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ook wil hij extra geld vrijmaken voor de realisering. De Natuur en Milieufederatie Groningen is, als een van de opstellers van het Groenmanifest, positief over de inzet van het provinciebestuur. Dit schrijft zij gezamenlijk met zeven andere natuur-, landschaps- en landbouworganisaties in een reactie aan het provinciebestuur. Bovendien bieden de organisaties aan om mee te werken aan de verder uitwerking van het Groenmanifest en natuur- en plattelandsontwikkeling in Groningen weer de benodigde impuls te geven.

Inzet provincie Groningen
Het college van GS wil het ‘Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur’, gesloten tussen de provincies (het IPO) en staatsecretaris Bleker (nogmaals) afwijzen, maar zal wel meewerken aan de uitvoering van het akkoord. Het werk aan de EHS ligt nu al anderhalf jaar stil omdat er geen duidelijkheid over de financiering is. Dat is slecht voor de natuur, het landschap en de leefbaarheid op het platteland.

De provincie wil de taak om te zorgen voor de natuur, het landschap en de vitaliteit van het platteland graag op zich nemen. Het Groenmanifest, opgesteld door een brede coalitie van natuur- , milieu- en landbouworganisaties (waaronder de NMG), wil de provincie gebruiken als vertrekpunt om het nieuwe beleid voor natuur, landschap en plattelandsontwikkeling vorm te geven. Het Rijk stelt daarvoor te weinig geld beschikbaar. Het college zegt toe om bovenop het geld van het Rijk eigen geld te gaan inzetten voor natuur, landschap en een vitaal platteland.

Natuurakkoord
Staatsecretaris Henk Bleker wil drastisch bezuinigen op natuur, wil de verantwoordelijkheid voor natuurbehoud zo snel mogelijk afschuiven op de provincies, zonder voldoende geld te leveren om de natuur in een goede staat te brengen. Provinciale Staten van Groningen weigerden op 14 december 2011 de verantwoordelijkheid voor de natuur in de provincie over te nemen. Niet alleen omdat het Rijk te weinig geld beschikbaar stelde, maar ook omdat het akkoord op allerlei punten onduidelijk was. Ook Friesland, Drenthe en Noord-Brabant wezen het akkoord af, terwijl Flevoland weigerde een standpunt in te nemen. Daarmee leek het akkoord van de baan.

Er volgden nieuwe gesprekken tussen het Rijk en de provincies. Inmiddels ligt er een aanvullend akkoord. Daarin zitten kleine verbeteringen, maar het Rijk is nog steeds niet bereid voldoende geld te leveren voor aanleg, inrichting en beheer van de natuur. Wel is nu duidelijker vastgelegd waar de financiële risico’s liggen. De kans dat weer nieuwe onderhandelingen of juridische procedures een beter akkoord opleveren, lijkt erg klein.

Gezamenlijke brief
Naast de verheugde reactie op het besluit van het provinciebestuur vragen de gezamenlijke organisaties – BoerenNatuur, LTO Noord, Het Groninger Landschap, IVN consulentschap Groningen, Landschapsbeheer Groningen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Groningen – in een brief het provinciebestuur om nadere informatie omtrent het budget dat beschikbaar zal komen voor de uitvoering van het Groenmanifest. Deze brief kunt u hieronder bekijken.

Meer informatie
Hier kunt u de brief lezen over de uitvoering van het Groenmanifest lezen die de gezamenlijke organisaties schreven aan de Provinciale Staten.

Hier kunt u de aanvullende analyse over het Natuurakkoord van het PBL lezen.