Landelijk Projectleider Relatiebeheer t.b.v. programma RES en programma energietransitie (0,8 fte)

15 mei 2019

Landelijk Projectleider Relatiebeheer t.b.v. programma RES en programma energietransitie (0,8 fte)

Wij zoeken een echte netwerker die ervaring heeft met de energietransitie en met participatie van omwonenden!
Vanaf 2019 gaan de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) samen met de participatiecoalitie (HIER, Buurkracht, Energie Samen, NMF en LSA Bewoners. In het programma RES alleen Energie Samen, HIER en NMF’s) het landelijk programma RES uitvoeren. Het programma bestaat uit een aantal concrete onderdelen en een taakverdeling tussen de verschillende partijen. Om het relatiebeheer tussen de (grote groep) externe stakeholders te borgen en om aanvullende financiering aan te boren zijn we op zoek naar een projectleider voor het relatiebeheer in het programma RES en het aanboren van aanvullende financiering.

Je focus ligt op:

 • Relatiebeheer naar partners en aanboren van nieuwe netwerken.
 • Inhoudelijk afstemmen met stakeholders.
 • Coördinatie van de productontwikkeling.
 • Acquisitie op thema energietransitie.

Je profiel
Je bent een echte netwerker en kan je inleven in de uiteenlopende belangen en standpunten van de verschillende stakeholders en betrokkenen. Je hebt (ruime) ervaring met het onderhouden van relaties op het niveau van ministeries, netbeheerders en andere relevante (landelijke) partijen. Je spreekt de taal van ‘de staat en de straat’; je kunt dus de vertaalslag maken tussen beleidsvisies en concrete acties in de provincies. Je hebt een goed oog voor acquisitiekansen en weet deze ook te verzilveren. Je bent ‘hands-on’ in het ontwikkelen van goede projectvoorstellen. Je beschikt, tot slot, over goede organisatorische vaardigheden om de gezamenlijke kennisopbouw en de ontwikkeling van de producten te coördineren (denk bijvoorbeeld aan de handreiking participatie in de RES, de checklist wind en natuur).

Wat ga je doen?

 • Het netwerk van de federaties in het brede werkveld van energietransitie onderhouden en uitbreiden: belangen behartigen, draagvlak organiseren en stakeholders bezielen.
 • Een acquisitieplan opstellen, en vooral uitvoeren.
 • Projectvoorstellen (mede) ontwikkelen.
 • Advies geven over acquisitiestrategie aan de netwerkdirecteur en het voeren van (acquisitie)gesprekken (samen met de netwerkdirecteur en/of projectmedewerkers).
 • De provinciale federaties helpen bij netwerkuitbreiding en/of acquisitie.
 • Kennisdeling tussen de federaties en andere partijen coördineren en stimuleren.
 • De ontwikkeling van producten coördineren zodanig dat deze kwalitatief goed zijn en bruikbaar voor alle provincies.
 • Het (verder) landelijk positioneren van de NMF’s op het thema energietransitie.

Samenstelling team
Het RES team wordt aangestuurd door een programmacoördinator. Naast twee landelijke functies, de programmacoördinator en projectleider relatiebeheer en acquisitie, vindt het werk met name lokaal plaats. Alle 12 provinciale Natuur en Milieufederaties participeren in de RES’en en de RESmedewerkers van de federaties zijn onderdeel van het programmateam. De overall coördinatie tussen de partners wordt door HIER klimaatbureau gedaan.

Omvang functie in uren, duur van de aanstelling
Het programma RES loopt een aantal jaar, vooralsnog is er financiering voor 3 jaar (tot januari 2022). Intentie is om de projectleider voor de volledige projectperiode aan te stellen (met een tijdelijk contract). De functie staat open voor 0,8 fte en is ingeschaald in schaal 8 (min €3.599,63 tot €4.893,25 conform cao Bos en Natuur). De inschaling gebeurt op basis van ervaring en opleiding. Na 1 jaar zal het functioneren van de projectleider geëvalueerd worden. Bij goed functioneren zal de projectleider voor de resterende projectperiode aangesteld worden.
Mocht je vragen hebben neem dan contact op met Annie van de Pas (netwerkdirecteur) op 06-15247897.
Reacties kunnen t/m 3 juni gestuurd worden naar info@natuurenmilieufederaties.nl. Gesprekken zullen plaatsvinden in Utrecht op donderdag 13 juni tussen 9.00 en 14.00 uur.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De Regionale Energie Strategieën zijn een cruciaal instrument voor het halen van de doelen die we rond hernieuwbare opwek op land en duurzame warmte hebben gesteld. Voor een succesvolle RES is het noodzakelijk dat er goede maatschappelijke participatie is bij het vormgeven van de RES en er goede participatietrajecten worden ingezet voor de uitvoering van de RES. Door lokale energiecoöperaties, groene organisaties en energieke bewoners te betrekken bij het vormgeven en uitvoeren van de RES is de kans groter dat de doelen breed gedragen worden, dat de uitvoering versnelt en dat de energie zorgvuldiger wordt ingepast in ons landschap.
De participatiecoalitie zorgt ervoor dat de lokale energiebeweging is vertegenwoordigd in alle regio’s waar regionale energiestrategieën worden uitgewerkt. De ambitie daarbij is dat de afgesproken doelstellingen voor duurzame elektriciteit en warmtelevering uit het Klimaatakkoord gerealiseerd gaan worden, dat de energie zorgvuldig in de omgeving wordt ingepast, dat er een concrete uitvoeringsagenda komt voor de RES en dat invulling wordt gegeven aan de ambitie dat 50 procent van nieuwe hernieuwbare productie op land in eigendom komt van de lokale omgeving.

Tags: