Plan voor natuurlijke Eems-Dollard vraagt om snelle actie

30 mei 2017

Plan voor natuurlijke Eems-Dollard vraagt om snelle actie

Nederlandse en Duitse natuurorganisaties vragen om werk te maken van de ecologische verbetering van de Eems-Dollard

De Nederlandse en Duitse natuur- en milieuorganisaties zijn verheugd dat het Integraal Managementplan voor de Eems-Dollard klaar is. Het plan vertaalt de Europese natuurdoelen in de Nederlands-Duitse riviermonding naar maatregelen om die doelen te bereiken. De natuurorganisaties dringen er daarom bij de betrokken overheden op aan om snel werk te maken van de uitvoering van de voorgestelde maatregelen voor de ecologische verbetering van het estuarium.

De Eems-Dollard is het laatste estuarium in de Nederlandse Waddenzee. De overgang van zoet naar zout is voor veel planten en dieren een belangrijke leefomgeving. De natuur in het estuarium is de laatste decennia in zeer slechte staat. Nederland en Duitsland hebben in Europees kader afgesproken de natuurwaarden in de Eemsmonding te verhogen. Het Europees Hof van Justitie oordeelde dat op grond van de Kaderrichtlijn water beide landen een verplichting hebben om de situatie te verbeteren.

Voor een snelle en goede uitvoering van de maatregelen uit het Integraal Managementplan in is intensivering nodig van de Nederlands-Duitse samenwerking bij zowel de planning als de uitvoering. “Het Integraal Managementplan laat nogmaals zien dat de huidige ecologische staat in het gebied slecht is. Een snelle uitvoering van de maatregelen en een heldere strategie van de twee landen hoe ze willen gaan samenwerken is nodig, om de huidige slechte ecologische kwaliteit van de Eems-Dollard te verbeteren,” aldus Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging. “Nederland moet zo snel mogelijk de maatregelen uit het plan vertalen naar een beheerplan Natura2000.” In Duitsland wordt een selectie van maatregelen in het kader van het Masterplan Ems 2050 gerealiseerd.

Beide landen laten met de ondertekening van het Integraal Managementplan zien, dat een goede samenwerking de juiste weg is om de natuurwaarden te verhogen. Om het plan uit te voeren zijn er vanuit de betrokken overheden (de Nederlandse regering, het land Niedersachsen, de provincie Groningen en de Bondsregering van Duitsland) voldoende financiële middelen nodig. De natuurorganisaties wijzen daarnaast op een goed afgestemde implementatie van de Nederlandse en Duitse activiteiten. Maatregelen die in het ene land worden genomen, moeten ook een positief effect op de natuur in het andere land hebben. Daarvoor is afstemming in een vroeg stadium nodig. De natuurorganisaties zijn van mening, dat zolang de natuur geen gezonde status heeft bereikt de twee landen door moeten gaan met het nemen van maatregelen voor de verbetering.

De natuurorganisaties hebben goede hoop dat eindelijk werk gemaakt gaat worden van een gezonde Eems-Dollard. „Het Integraal Managementplan biedt een handelingsperspectief. Nu moeten de overheden zich inzetten dat het ook tot uitvoering komt. Daar waar mogelijk zullen wij daarbij helpen. Dan kunnen we in de toekomst genieten van een Eems die niet alleen belangrijk is voor de scheepvaart, maar ook een waardevol leefgebied is van fint, spiering, mosselbanken, otter en de zeearend”, sluit Vera Konermann van de BUND Niedersachsen af.

Eems-Dollard, Natuurlijk!
De volgende organisaties werken samen voor een gezonde Eems-Dollard:
BUND, WWF Deutschland, NABU, Bürgerinitiative Rettet die Ems, Dyklopers e.V., Waddenvereniging, Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Stichting Wad en de Natuur en Milieufederatie Groningen