Oproep natuurorganisaties: geen megamolens naast polder Ruidhorn

6 februari 2017

Oproep natuurorganisaties: geen megamolens naast polder Ruidhorn

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft samen met vijf natuur- en landschapsorganisaties aandacht gevraagd voor de belangen van natuur en landschap bij de ontwikkeling van Windpark Eemshaven West. Dit windpark komt direct aan de waddenkust te liggen en pal naast natuurgebied polder Ruidhorn.

Voor dit windpark is een Milieu Effect Studie opgesteld om een onderbouwde keus te maken tussen verschillende inrichtingsalternatieven. De partijen roepen op om afstand te houden tot de kust en polder Ruidhorn om zo waardevolle vogelsoorten zo min mogelijk te verstoren.

Daarnaast willen zij dat er langs de gehele waddenkust vrijwaringsgebieden aangewezen worden, waar geen windturbines ontwikkeld mogen worden. In het plan wordt ook ruimte geboden aan extra hoge test turbines naast polder Ruidhorn. De natuurorganisaties zijn fel gekant tegen deze megamolens omdat deze natuur en landschap naar verwachting extra verstoren.

De Natuur en Milieufederatie Groningen is een groot voorstander van windenergie, mits bij de locatiekeuze rekening wordt gehouden met natuur- en landschapswaarden. Bij deze locatie is dat niet gebeurt.