Ondertekening uniek Energietransitieplan dorp Loppersum

19 september 2017

Ondertekening uniek Energietransitieplan dorp Loppersum

Op 20 september ondertekenden zestien partijen een akkoord om invulling te geven aan het Energietransitieplan Loppersum. Dit plan komt voort uit de ambities van het gemeentelijk milieubeleidsplan, de provinciale duurzaamheidsambities en een opdracht vanuit de stuuurgroep Energietransitie van de Nationaal Coördinator Groningen.

Wethouder Bé Schollema; “In Loppersum gebeuren veel innovatieve zaken op het gebied van duurzaamheid. Ik vind het mooi om te zien dat we ondanks de aardbevingsellende ook positieve zaken hebben zoals de ondertekening van de dit energietransitieplan. Zestien partijen conformeren zich om in Loppersum een pilot op te starten. Ook de gemeente Loppersum gaat vol inzetten op energie. In het Milieubeleidsplan hebben we hier al een voorzet genomen. Daarnaast waren in het dorp Loppersum al vele initiatieven. Dit gecombineerd met de opdracht van de stuurgroep Energietransitie, maakt dat we dit hebben kunnen bundelen. Als wethouder Milieu ben ik trots op waar we nu staan. Ons idee is dit Energietransitieplan uit te rollen in de andere dorpen van onze gemeente en uiteraard zijn we bereid successen te delen met andere gemeenten in het gaswinningsgebied.”

Programmalijnen
In de intentieovereenkomst zijn zes programmalijnen benoemd.

1. Energie-omgevingsplan
In het EOP wordt inzichtelijk gemaakt wat het huidige energieverbruik en -opwek (gas en electra) is en wordt het verbruik geanalyseerd t.o.v. de opbouw van het dorp. Het EOP biedt een potentie beschouwing die inzichtelijk maakt welke mogelijkheden er zijn voor de productie van duurzaam geproduceerde energie, passend bij het verbruik en de mogelijkheden binnen het net. Het EOP beschrijft de mogelijke transitiepaden en vormt daarmee de basis voor de uitvoering van het Energietransitieplan.

2. Nulmeting en monitoring
Binnen programmalijn 2 wordt gewerkt aan het invullen van een goede nulmeting en heeft daarmee een directe link met programmalijn 1. Partijen binnen programmalijn 2 richten zich met name op het monitoren van de effecten van het Energietransitieplan. Zij doen dit zoveel mogelijk met reële data te verkrijgen uit diverse bronnen.

3. Duurzaam wonen
In programmalijn 3 is de inspanning gericht op de inzet van energiebesparing en duurzame opwek bij de inwoners van Loppersum. Enerzijds door bewustwording van de mogelijkheden (technisch en financieel) door inzet van het Buurkrachtteam Loppersum die inwoners gaat informeren over de mogelijkheden. Anderzijds door het ontzorgen bij het daadwerkelijk nemen van maatregelen door het consortium Groningen Woont Slim.

4. Kansen voor wind
LOPEC is de lokale energiecoöperatie die inmiddels haar eerste zonneproject gerealiseerd heeft. Zij wil haar leden en dorpsinwoners blijvend lokale alternatieve energiebronnen aanbieden en wil naast verdere ontwikkeling van zonprojecten ook het draagvlak onderzoeken voor duurzame energie uit wind.

5. Groen gas voor de regio
In de directe omgeving van Loppersum wordt momenteel geen groen gas geproduceerd. In deze programmalijn willen Gasunie en Enexis onderzoeken of er in de directe omgeving potentie aanwezig is en of deze tot ontwikkeling kan komen. Daarbij wordt direct ook gekeken naar de mogelijke afzet en toepassing in Loppersum.

6. Warmtenet
De gemeente Loppersum heeft in de aanloop naar het energietransitieplan een eerste haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een lokaal warmtenet. Deze zou gevoed moeten worden vanuit een duurzame energiebron (vooralsnog biomassa) en kan meerdere gebouwen en voorzieningen verwarmen. Dit haalbaarheidsonderzoek vraagt een nadere uitwerking voordat het in ontwikkeling wordt gebracht.

Vervolgstappen
Met de ondertekening van het Energietransitieplan voor het dorp Loppersum hebben de 16 partijen zich verbonden om de programmalijnen verder te verdiepen en een inspanning te leveren voor de realisatie. Communicatie en draagvlak en regievoering zijn belangrijke pijlers hierbij.

Deelnemende partijen: Gemeente Loppersum, Provincie Groningen, Nationaal Coördinator Groningen, Enexis, Enpuls, Rabobank Noord-Groningen, Energysense, Hanzehogeschool Groningen/Entrance, Buurkracht Team Loppersum, LOPEC, Groningen Woont Slim, Gasunie, Waterbedrijf  Groningen, GrEK, Natuur en Milieufederatie Groningen en TNO