Omgevingsbeleid Oosterhorn stap dichterbij

27 oktober 2011

Omgevingsbeleid Oosterhorn stap dichterbij

Op woensdag 26 oktober vergaderde de Statencommissie Omgeving en Milieu van de Provincie Groningen over het Plan van Aanpak inzake North Refinery. De Natuur en Milieufederatie Groningen maakt zich al jaren grote zorgen over de emissies van giftige stoffen, geurhinder en gezondheidsrisico’s gerelateerd aan het bedrijfsterrein Oosterhorn, waar onder andere North Refinery is gevestigd. Boris Pents, beleidsmedewerker bij de Natuur en Milieufederatie Groningen, maakte van de vergadering dan ook gebruik door in te spreken en verschillende punten naar aanleiding van de risicoanalyses rondom North Refinery onder de aandacht te brengen. Zijn betoog kreeg veel gehoor onder de fracties.

Het belangrijkste punt waarop de Natuur en Milieufederatie Groningen de aandacht wilde vestigen, is dat North Refinery slechts één van de bedrijven is die hinder veroorzaakt vanuit het bedrijfsterrein Oosterhorn. Dit wordt ook bevestigd in de brief ‘Risicoanalyses n.a.v. onderzoek North Refinery’ waarin staat dat bij de helft van de onderzochte bedrijven sprake is van een hoger risico op de aspecten overlast, veiligheid en ongewenste emissies naar de lucht. Daarnaast zijn er nog concrete plannen voor de ontwikkeling van nieuwe (gevaarlijk-) afvalverwerkende bedrijven. Bij deze bedrijven is vooraf niet uit te sluiten of er geurhinder of emissie van ongewenste stoffen naar de lucht zal plaatsvinden. Om de hinder vanuit bedrijfsterrein Oosterhorn te stoppen, is de aanpak van North Refinery alleen dan ook niet genoeg.

Gebiedsgericht omgevingsbeleid
De Natuur en Milieufederatie Groningen pleit daarom voor een gebiedsgericht omgevingsbeleid voor het bedrijfsterrein Oosterhorn. In dit beleid moet helder worden aangegeven wat de totale toelaatbare hinder mag zijn vanuit het hele gebied. Aan dit doel moet invulling worden gegeven door zowel bestaande als nieuwe bedrijven. Op dit punt in het betoog van Boris Pents is positief gereageerd door een groot aantal fracties, Gedeputeerde Boumans gaf aan dat dit punt verder gaat dan alleen zijn eigen portefeuille en hij daarom met de gedeputeerden Mansveld en Van der Ploeg wil overleggen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een gebiedsgericht omgevingsbeleid.

De NMG heeft regelmatig overleg met de bestaande industrie. Ook vanuit deze sector is er behoefte aan een extra toetsingskader voor milieuvergunningen. Vooral bedrijven die weinig hinder veroorzaken, of juist een intensief traject hebben doorlopen om deze hinder te verminderen, hebben baat bij een dergelijk beleid.

Vergunningverlening
De Natuur en Milieufederatie Groningen pleit al jaren voor meer overleg tussen de overheid, het bedrijfsleven, omwonenden en andere belanghebbenden, voordat vergunningen worden opgesteld of aangevraagd. Op deze wijze kunnen juridische procedures worden voorkomen, kunnen bedrijven in hoger tempo de vereiste verbeteringen doorvoeren en hebben nieuwe bedrijven meer zekerheid over de looptijd van de vergunningprocedures.

Meer informatie
Hieronder vindt u de twee brieven van Gedeputeerde Staten inzake het Plan van Aanpak voor North Refinery en de Risicoanalyses naar aanleiding van het onderzoek naar North Refinery.

Plan van Aanpak en stand van zaken n.a.v. onderzoek North Refinery
Risicoanalyses n.a.v. Onderzoek North Refinery