NMG heeft vertrouwen in het nieuwe collegeakkoord

30 april 2015

NMG heeft vertrouwen in het nieuwe collegeakkoord

De collegepartijen SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks hebben sinds eind vorige week een akkoord rond met ´vertrouwen´ als centraal thema. In dit akkoord is het gezamenlijke beleid voor de komende vier jaar op hoofdlijnen uitgestippeld. De Natuur en Milieufederatie Groningen is ronduit tevreden over de inhoud van dit akkoord en werkt graag met de Provincie samen aan de uitvoering ervan.

De NMG kan zich 100% vinden in de doelstelling van het college om koploper duurzame energie te worden. De lokale opwekking van energie wil het college stimuleren door het oprichten van een revolverend fonds, het wegnemen van belemmeringen, en het bijeenbrengen van partijen. Daarnaast zegt het college toe een rol te willen spelen in het broodnodige ecologische herstel van de Eems-Dollard en staat er in het akkoord dat de partijen de landschappelijke waarden van de provincie willen borgen en de recreatieve ontsluiting van waardevolle landschappen en natuurgebieden willen versterken. Ook dorpsbosjes en ommetjes kunnen op de steun van het college rekenen.

Interessant is ook dat het college stelt vast te willen houden aan de resultaatsafspraken met het Rijk over de omvang van het te realiseren aantal megawatts aan windturbines in Groningen. Wel wil het college met het Rijk in gesprek om te verkennen of wind op land te vervangen is door de realisatie van zonneparken in onze provincie. Verder wil het college op zoek naar meer geschikte locaties voor de realisatie van wind op land, met daarbij meer oog voor draagvlak en leefbaarheid. De NMG werkt graag mee aan een dergelijke verkenning en vraagt het college om naast leefbaarheid ook oog te hebben voor het belang van natuur en landschap.

Daarnaast wil het college aan de slag met een evaluatie van het Groninger Verdienmodel, om onder andere te kijken hoe dit beter geborgd kan worden, maar ook of weidegang meegenomen kan worden in het model. Daarnaast wil het college het verdienmodel graag toepassen op de akkerbouw en bedrijven kleiner dan twee hectare. De NMG werkt graag aan deze evaluatie mee en indien het resultaat van de evaluatie positief uitpakt ook aan uitbreiding van het model naar kleinere bedrijven en de akkerbouw. Wel maakt de NMG zich zorgen over het voornemen van de Provincie om de kaart die aangeeft waar uitbreiding tot 4 ha mogelijk is in de provincie slechts richtinggevend te laten zijn.

Het volledige collegeakkoord is hier te vinden.