Nieuw fietspad dwars door natuurgebied De Onlanden ongewenst

29 maart 2016

Nieuw fietspad dwars door natuurgebied De Onlanden ongewenst

Natuur-en milieuorganisaties hebben de provincie Groningen verzocht om een route dwars door natuurgebied De Onlanden te schrappen als alternatief voor een nieuw fietspad tussen Groningen en Leek. Een route parallel aan de zuidkant van de A7 vormt een uitstekend alternatief voor de aanleg van de snelle fietsverbinding.

De provincie Groningen onderzoekt alternatieven voor de aanleg van een Fietsroute Plus van Groningen naar Leek. Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Op zich staan de natuur- en milieuorganisaties positief tegenover de aanleg van zo’n fietspad. Het stimuleert meer mensen voor de fiets te kiezen in plaats van de auto. Wel vormt een mogelijke route dwars door De Onlanden een zorgpunt.

Alternatieven
Van de oorspronkelijke vier mogelijke routes zijn er nog twee in beeld: een route parallel aan de zuidkant van de A7 (alternatief 2) en een route ten zuiden van het Leekstermeer (alternatief 3).  Naar deze beide routes vindt vervolgonderzoek plaats om te kijken wat het beste tracé is voor de fietsroute.

Slaapplek ganzen en eenden
Alternatief 3 is gepland op de zuidoever van het Leekstermeer. Het Natura 2000-gebied Leekstermeergebied heeft wettelijk vastgelegde instandhoudingsdoelen voor de Kolgans, Brandgans en Smient. Juist de zuidoever is in de winter een belangrijke slaapplaats voor deze ganzen en eenden. Het verkeer van fietsers en brommers zal op de zuidoever ernstige verstoring van de slapende ganzen en eenden veroorzaken en daarmee een significant negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelen voor deze vogelsoorten.

Afspraken
Ook hebben de natuur- en milieuorganisaties in het verleden in het kader van de ontwikkelingsvisie Ruimte voor het Leekstermeer met de gemeente Noordenveld en recreatieondernemers afspraken gemaakt over het goed samengaan van recreatie en natuur rond het Leekstermeer. Eén van de afspraken was dat de zuidoever van het Leekstermeer vrij blijft van recreatie vanaf land en water. Hierdoor krijgen gevoelige vogelsoorten als Roerdomp, Bruine kiekendief en Grote karekiet de kans in de rietoevers te gaan broeden en zal ook de Otter en wellicht in de toekomst de Bever een rustige zone langs het meer krijgen. De aanleg van een fietspad op de zuidoever gaat dwars tegen deze afspraken in.

Samen met 10 andere natuur- en milieuorganisaties heeft de Natuur en Milieufederatie Groningen Gedeputeerde Staten van Groningen daarom verzocht om verder onderzoek naar de route aan de zuidzijde van het Leekstermeer te heroverwegen. Nader onderzoek naar deze route op de kwetsbare oever vinden wij niet zinvol. Omdat alternatief 3 op het grondgebied van de gemeente Noordenveld ligt, is een afschrift van de brief aan de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe gestuurd.

Lees hier de brief die de organisaties aan Gedeputeerde Staten stuurde