Natuur en Milieufederatie Groningen bezorgd om plannen opslag kernafval bij Wahn

11 april 2013

Natuur en Milieufederatie Groningen bezorgd om plannen opslag kernafval bij Wahn

Duitsland heeft plannen om in het dorpje Wahn, net over de grens bij Ter Apel, kernafval op te slaan onder de grond. Het gaat om een zelfde soort opslag die in het Duitse Asse II tot problemen heeft geleid. De Natuur en Milieufederatie Groningen maakt zich hierover ernstig zorgen en gaat om opheldering vragen bij de Duitse overheid. Daarnaast roept zij Gedeputeerde Staten van Groningen op contact te zoeken met haar Duitse collega’s.

Verstrekkende risico’s
Gebeurt met deze opslag hetzelfde als bij de opslag in Asse II, dan bestaat de kans dat ook Nederland te maken krijgt met verstrekkende milieuschade en grote financiële gevolgen. In Asse II bleek een zoutkoepel grondwater te lekken, waardoor het daar opgeslagen radioactief afval weg kon lekken.Het lekkende water wordt opgevangen en afgevoerd, maar uit deze lekkage blijkt dat de ondergrondse opslag van radioactief afval in zoutkoepels niet geheel waterdicht is. Dergelijke problemen kunnen een gevaar zijn voor de omgeving, aangezien ze kunnen leiden tot grootschalige milieuverontreiniging van het grondwater in de omgeving.

Gevolgen gaswinning in Groningen
Daarnaast is door de gevolgen van de gaswinning de Groninger ondergrond instabiel gebleken en lijkt deze niet langer veilig voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Dat deze instabiliteit precies eindigt op de grens is niet heel waarschijnlijk.

Grensoverschrijdende effecten
Het standpunt van het college van Gedeputeerde Staten is dat er in Groningen geen ruimte is voor de opslag van kernafval. Een eventuele locatiekeuze van de Duitsers en de grensoverschrijdende effecten die daarbij komen kijken, maakt dat ook het Groninger bestuur automatisch partij wordt in deze besluitprocedure. De Natuur en Milieufederatie Groningen roept het college van GS dan ook op om contact te zoeken met haar Duitse collega’s en trekt hierin graag op met het college van GS richting de Duitse overheid om ervoor te zorgen dat het probleem van het Duitse kernafval geen Gronings probleem wordt.

De Natuur en Milieufederatie Groningen gaat zelf ook om opheldering verzoeken in Duitsland en schakelt hierbij haar netwerk van deskundigen in. Daarna overlegt de NMG met haar achterban van Groningse natuur- en milieuorganisaties over vervolgstappen.

Gigantische hoeveelheid radioactief besmet afval
Duitsland heeft besloten om te kiezen voor een veilige, onafhankelijke en op termijn goedkopere oplossing voor haar energievraagstuk. Er wordt fors ingezet op duurzame bronnen en de kerncentrales gaan op termijn sluiten. Deze sluiting houdt in dat er de komende jaren gigantische hoeveelheden radioactief besmet bouwmateriaal vrij gaan komen.

Duitsland ondervindt daardoor versneld de problemen die bij kernenergie vroeg of laat aan de orde zijn. Gevolg hiervan is dat er naarstig op zoek gegaan moet worden naar een plek waar dit afval heen kan. Het is goed denkbaar dat deze grote behoefte aan opslagcapaciteit ertoe leidt dat alle potentiële opslaglocaties versneld in gebruik worden genomen.