Natuur en Milieufederaties dringen bij Verhagen aan op voortvarende CO2-aanpak

2 februari 2011

Natuur en Milieufederaties dringen bij Verhagen aan op voortvarende CO2-aanpak

De Natuur en Milieu-federaties Groningen en Drenthe gaan 3 februari tijdens het werkbezoek van minister Verhagen in Groningen in gesprek met hem. De federaties roepen de minister op, werk te maken van een ambitieuze en breed gedragen aanpak van de CO2 -vermindering in Noord-Nederland. Daarbij wijzen zij op het belang van steun van het Rijk voor een groen Energie Akkoord Noord-Nederland II.

CO2 –opslag
Het gesprek met minister Verhagen zal ook gaan over CO2 –opslag. Volgens de Natuur en Milieufederaties komt maatschappelijk draagvlak pas in beeld wanneer de discussie over nut en noodzaak is gevoerd. Op dit moment is de betekenis van CO2–opslag bij het behalen van reductie-doelstellingen onduidelijk, evenals de vraag of er niet veel betere alternatieven beschikbaar zijn. De Natuur en Milieufederaties constateren dat maatschappelijk draagvlak voor CO2 -opslag nu geheel ontbreekt. Daarbij speelt ook de mogelijke vestiging van een kerncentrale en opslag van kernafval in Noord-Nederland een rol. Zonder zonneklare toezeggingen van het kabinet dat in Noord-Nederland geen kernafval zal worden opgeslagen, is iedere zoektocht naar maatschappelijk draagvlak een verloren zaak.

Steun van het Rijk voor groen Energie Akkoord Noord-Nederland II
De Natuur en Milieufederaties zijn van mening dat CO2 -reductie alleen gerealiseerd kan worden door een samenhangend klimaatbeleid, gericht op een duurzame energievoorziening. Het Energie Akkoord Noord-Nederland II is bij uitstek het middel waarmee breed gedragen afspraken tussen het Rijk en provincies, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties tot stand kunnen komen. Van belang daarbij is dat er meetbare CO2 -reductiedoelstellingen worden geformuleerd en het aandeel duurzame energie wordt vergroot. Het Noorden van Nederland kan zo een belangrijke rol spelen bij het behalen van nationale klimaatdoelen. Dat is en blijft in de eerste plaats een rijksverantwoordelijkheid.

Noordelijke aanpak
De Natuur en Milieufederaties hechten veel belang aan het starten van een maatschappelijke discussie over het klimaatbeleid en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Die discussie moet zich niet beperken tot CO2 –opslag alleen. De federaties willen dat er binnen een half jaar een breed gedragen noordelijke aanpak is waarmee de klimaatdoelen worden gehaald. De noodzaak daarvan is groot.

Door de ontwikkelingen in Noord-Nederland, dreigt de uitstoot van CO2 op nationaal niveau met circa 13% te stijgen. Dit komt met name door vestiging van centrales in de Eemshaven. Hiertegenover staat een internationale reductieverplichting van 20% CO2 in 2020.