Natuur- en milieuclubs en bedrijfsleven zoeken via E-pact naar goede balans

18 maart 2011

Natuur- en milieuclubs en bedrijfsleven zoeken via E-pact naar goede balans

Begin deze maand ondertekenden zes natuur- en milieu organisaties, RWE, Nuon en Groningen Seaports de verklaring E-Pact- Samen sterk voor natuur, milieu en economie in de Eemsdelta. De ondertekenaars spreken hierin hun ambitie uit om economische en ecologische ontwikkelingen in de Eemsregio van elkaar te laten profiteren. De verklaring is de afsluiting van de intentieverklaring die deze partijen op 21 juni 2010 ondertekenden.

De afgelopen twee jaar hebben de natuur- en milieuorganisaties intensief gesproken met Nuon, RWE en Groninger Seaports. Verschillende maatschappelijke thema’s waaronder CO2-reductie, energietransitie en natuurherstel in Eems-Dollard-estuarium zijn nader gedefinieerd, er is onderzoek gedaan en de gesprekspartners hebben gezamenlijk gezocht naar oplossingsrichtingen. Dit heeft er toe geleid dat zowel overheden als het bedrijfsleven meer betrokken zijn bij de problematiek en dat er op deze dossiers nu behoorlijk wat beweging is.

Vaargeulverruiming
De natuur- en milieuorganisaties hebben een constructieve samenwerking met het bedrijfsleven in de Eemsregio opgebouwd, ondanks procedures die nog steeds worden gevoerd. De natuur- en milieuorganisaties zullen zich op basis van het E-pact niet terugtrekken uit de lopende procedures tegen Nuon, RWE en de vaargeulverruiming.

Richten op verbeteringen
Directeur van de Natuur en Milieufederatie Groningen Siegbert van der Velde: “Voor de natuur- en milieuorganisaties is het uitgangspunt voor de samenwerking in E-pact geweest om zich niet alleen te richten op minimaliseren van de verslechteringen, maar juist op substantiële verbeteringen. Meer dan er bereikt kan worden via juridische procedures. We zijn blij dat we dit idee hebben kunnen vasthouden. Het is nu de tijd om gezamenlijk tot concrete afspraken te komen, want de Eems is nog steeds ziek en de ontwikkelingen staan niet stil. De Natuur en Milieufederatie Groningen beseft dat dit het begin is van een vervolgproces.”

Hoog ambitieniveau
De natuur- milieuorganisaties en het bedrijfsleven hebben van beide kanten een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid aan de dag gelegd. Met de verklaring willen de natuur- en milieuorganisaties en de bedrijven de overheid binden aan dit ambitieniveau, maar ook meer bedrijven uitnodigen aan het vervolgproces deel te nemen. Alleen dan kunnen er concrete afspraken gemaakt worden waarvan natuur en milieu kunnen profiteren.

In de eerdere intentieverklaring hebben de partijen zich uitgesproken om afspraken te maken over:

  • herstel van de ecologische kwaliteit van het Eems-Dollard-estuarium,
  • wezenlijke afname van de uitstoot van CO2 door de  in aanbouw zijnde energiecentrales in de Eemshaven,
  • een toename in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen,
  • investeren in de energie-economie van de regio (kennis, innovatie en vestigingsvoordelen),
  • verduurzaming van het havencomplex in de Eemsdelta,
  • het zoveel mogelijk beperken van de directe impact van de centrales,
  • andere natuur- en milieuverbeteringen.

De verklaring is ondertekend door Het Groninger Landschap, Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting WAD, De Waddenvereniging, Groningen Seaports, Nuon Energy BV en RWE Eemshaven.

Meer informatie
Verklaring E-pact 4 maart 2011