Nationale aanpak aardbevingsproblematiek

10 februari 2015

Nationale aanpak aardbevingsproblematiek

De aanpak van de aardbevingsproblematiek komt voor rekening van een nieuw op te richten Rijksdienst met vestigingen in Den Haag en Groningen, aangestuurd door een Nationaal Coördinator. Een belangrijke stap voor grote opgaven als schadeherstel en preventief versterken, die bij de overheid horen te liggen en niet bij NAM. Door de nieuwe organisatie verandert echter ook de rol van de Dialoogtafel en komen gebiedsopgaven zoals krimp en leefbaarheid ook bij de overheid te liggen.

De opgaven rond schadeherstel en preventieve versterking blijken veel omvangrijker dan in Den Haag in eerste instantie werd gedacht. Het is goed dat het Rijk hier nu verantwoordelijkheid voor neemt met de oprichting van een Rijksdienst. Aansturing en coördinatie liggen bij de Nationaal Coördinator, met verregaande bevoegdheden. Beoogd kwartiermaker Hans van der Vlist gaat de Rijksdienst de komende maanden vormgeven. De uitvoering blijft bij het Centrum voor Veilig Wonen (CVW).

Zaak van de samenleving
Ook gebiedsopgaven zoals krimp, leefbaarheid, behoud cultureel erfgoed, energietransitie, waardevermeerdering en economische versterking zijn ondergebracht bij de Rijksdienst. Dit zijn echter zaken waar volgens de NMG niet de overheden maar juist de Groningse samenleving de regie moet hebben.

Positie Dialoogtafel
De Dialoogtafel krijgt met deze nieuwe organisatie een andere positie. De overheden trekken de regie en besluitvorming naar zich toe en de Tafel resteert een consulterende en adviserende rol. De invloed van de maatschappelijke Tafelpartners wordt hierdoor minder.

De Nationaal Coördinator moet opereren met draagvlak uit de regio en moet dit kunnen toetsen. Een negatief advies van de Dialoogtafel kan de Coördinator niet zomaar naast zich neerleggen.