Na jarenlange strijd varkensstal Eemsmond van de baan

27 december 2012

Na jarenlange strijd varkensstal Eemsmond van de baan

De Raad van State is van oordeel dat de gemeente Eemsmond de bouwvergunning voor een stal voor 6690 mestvarkens aan de Lauwersdwarsweg in Uithuizen mag weigeren, omdat het bouwplan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. Na zestien jaar strijd van Stichting De Beer is Los, de Natuur en Milieufederatie Groningen en omwonenden zijn de plannen voor de bouw van de stal definitief van de baan.

Dat het bouwplan niet voldoet aan de ‘redelijke eisen van welstand’, betekent dat het bouwplan is afgekeurd omdat de megastal niet passend is bevonden in het open landschap tussen Uithuizen en de Waddenzee.

Betrokkenheid vanuit NMG
Vanuit de Natuur en Milieufederatie zijn we van oudsher erg betrokken bij het onderwerp megastallen, omdat we ons ernstige zorgen maken over de negatieve effecten van de intensieve veehouderij. De storende effecten van de loodsen op het landschap, af en aan rijdende vrachtwagens en de stankoverlast op de omgeving verstoren de belevingswaarde van het landschap, het woongenot.  Daarnaast is er het mestoverschot dat gegenereerd wordt door deze sector. De ammoniakuitstoot heeft aantoonbaar negatieve effecten op de natuur: bemesting zorgt voor een verslechtering van de waterkwaliteit, met als een in het oog springend resultaat de schadelijke algenbloeien die zomers het zwemplezier verstoren.

Dierenwelzijn en klimaateffecten
Andere redenen om intensieve veehouderij aan banden te willen leggen is natuurlijk het belang van dierenwelzijn en de schadelijke klimaateffecten. Ook het massale gebruik van antibiotica in de sector biedt gegronde redenen tot zorg. De intensieve veehouderij is de belangrijkste bron van antibiocavervuiling van het oppervlaktewater. Dit heeft niet alleen schadelijke effecten voor de waterkwaliteit en het ecosysteem. Antibioticaresistentie bij bacteriën neemt toe door het grote gebruik in de sector.

Tot slot zijn de effecten van infectieziekten vanuit de sector op de volksgezondheid. Steeds vaker blijken dierziekten, ontstaan vanuit het massale karakter van deze vee-industrie, ook overdraagbaar en schadelijk voor de mensen. Een belangrijk voorbeeld is natuurlijk de Q-koorts.

Lees hier meer over de lange juridische procedure.