Milieufederatie benoemt uitdagingen nieuw collegeprogramma provincie Groningen

11 maart 2011

Milieufederatie benoemt uitdagingen nieuw collegeprogramma provincie Groningen

De politieke partijen die nu vertegen-woordigd zijn in Provinciale Staten nodigden maatschappelijke organisaties in de provincie uit om aan te geven welke onderwerpen zij van belang vinden voor de provincie Groningen. De Natuur en Milieufederatie Groningen presenteerde namens haar achterban de visie op belangrijke uitdagingen op het terrein van natuur, milieu en landschap.

Klimaat en energie
De Natuur en Milieufederatie Groningen dringt bij de provincie aan op een vooruitstrevend Energie Akkoord Noord Nederland II (EANN II). Door het ontbreken van een consequent Rijksbeleid voor het nakomen van internationale afspraken op het gebied van klimaat- en energiedoelstellingen, is het voor de natuur- en milieubeweging extra belangrijk dat regionaal en provinciaal wél sprake is van een krachtig klimaat- en energiebeleid.

Met de komst van een aantal energiecentrales naar Noord-Nederland en het vervallen van de plannen voor CCS, ligt er een zware politieke verantwoordelijkheid om juist in Noord-Nederland effectief klimaat- en energiebeleid vorm te geven.

Het EANN 11 biedt het nieuwe college een uitgelezen kans in te zetten op investeringen voor CO2 reductie en verduurzaming van de energiehuishouding,waarvan mag worden verwacht dat die door de markt gedragen kunnen worden.

Milieukwaliteit
Op het gebied van milieukwaliteit heeft de Provincie Groningen als bevoegd gezag voor milieuwetvergunningen een lange traditie van (te) ruime en soepele vergunningverlening. Met de stormachtige ontwikkeling van de Eemshaven en verdere ontwikkeling van Delfzijl leidt dit tot een verslechtering van de milieukwaliteit (met name luchtkwaliteit) in Groningen en aantasting van de omliggende natuur.

De Natuur en Milieufederatie zou graag zien dat het nieuwe collegeprogramma een eigen ambitie neerlegt met betrekking tot verduurzaming van de industrie in Groningen en behoud van milieukwaliteit. In algemene zin is het dringend nodig dat vanuit de Provincie sturing wordt gegeven aan economische ontwikkelingen, met name in de Eemsdelta.

Natuur
Het in 2010 aangetreden kabinet kiest in het nieuwe regeerakkoord voor meer dan 40% korting op de budgetten voor natuur en landschap. Een onevenredig zware korting. Tegelijkertijd legt het nieuwe kabinet de verantwoordelijkheid voor natuur- en landschapsbeleid bij de provincie.

Gedeputeerde Staten krijgen met de uitvoering van het regeerakkoord meer zeggenschap in natuur- en landschapsbeheer en vooralsnog minder geld. Dat vraagt om een visie waarin de invulling van natuur en landschap in onze provincie verder vorm krijgt. Belangrijk onderdeel is dat ambities en doelstellingen voor de EHS overeind worden gehouden, inclusief robuuste verbindingszones.

Ook wijst de Milieufederatie op de zeer bijzondere Natura2000-gebieden in de provincie. Hier ligt een bijzondere verantwoordelijkheid voor behoud en verbetering van de natuurwaarden in deze gebieden.

Contactpersoon: Siegbert van der Velde (a.vandervelde@nmfgroningen.nl)

De brief met een compleet overzicht van de belangrijkste aandachtspunten is als pdf hieronder te lezen.

Reactie collegeprogramma 2011 – 2015 van de Natuur en Milieufederatie Groningen – maart 2011