Over het Groninger Gasberaad

7 september 2015

Over het Groninger Gasberaad

Er wordt deze dagen veel gesproken en geschreven over het vervolg van de Dialoogtafel. Omdat veel partijen betrokken zijn en er veel gebeurt, is het soms lastig te volgen wat er nu precies gaande is.

Aanleiding voor alle publiciteit is het voorstel dat de maatschappelijke organisaties aan Tafel hebben gedaan voor de oprichting van Het Groninger Gasberaad. Wat betekent dit voorstel, en hoe gaat het nu verder? Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Is dit het einde van de Dialoogtafel?
Met het Groninger Gasberaad willen we de oorspronkelijke bedoeling van de Dialoogtafel juist overeind houden maar in een andere vorm en samenstelling. De term Dialoogtafel gebruiken we niet meer. Dat zou verwarrend zijn aangezien dat het overleg tussen overheden, NAM en maatschappelijke organisaties was. Nu koersen we op een overleg tussen maatschappelijke organisaties (Groninger Gasberaad) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De naam is anders, de bedoeling hetzelfde: op gelijkwaardig niveau meedoen!

Zijn de maatschappelijke organisaties van tafel gelopen?
Nee, juist niet. Ze gaan nog nadrukkelijker áán tafel zitten met meer garanties dat ze serieus inbreng hebben.

Zijn de overheden van tafel weggelopen?
Nee. De inbreng van de overheden wordt gecoördineerd door de NCG. Dus in plaats van overleg met drie verschillende overheidslagen vindt in het vervolg het gesprek plaats met de overheid via de NCG. Immers, de NCG is de interbestuurlijke samenwerking van de overheden.

Zit NAM nog aan tafel?
Ja. Zolang NAM nog een rol heeft in uitvoering of beleidsvorming is zij voor ons gesprekspartner. Net als het Centrum voor Veilig Wonen (CVW). NAM heeft zelf ook altijd aangegeven het gesprek te willen voortzetten. NAM is geen lid van het Groninger Gasberaad, maar gesprekspartner ván het Groninger Gasberaad. Net als de NCG en het CVW.

Wat gebeurt er met de onafhankelijk voorzitters van de Tafel?
Ook in de nieuwe situatie hechten wij aan onafhankelijk voorzitterschap van het overleg met de NCG, NAM en CVW. Bij de Dialoogtafel hebben we gezien hoe belangrijk zo’n functie is wanneer er zoveel verschillende belangen spelen. Inmiddels is in goed overleg met de voorzitters van de Tafel besloten dat een nieuwe onafhankelijke voorzitter wordt aangetrokken.

Wordt het Groninger Gasberaad nu de nieuwe Dialoogtafel?
Nee. Het Groninger Gasberaad is de bundeling/samenwerking van de maatschappelijke organisaties. De overheden hebben zich verenigd in het instituut NCG. Het overleg tussen de NCG en het Groninger Gasberaad zou je kunnen zien als de nieuwe Dialoogtafel.

Waarom zou dit beter gaan werken?
Het speelveld is overzichtelijker. Geen twaalf losse partijen aan tafel maar drie of vier. Eén overheidsdienst/NCG, één Groninger Gasberaad, één NAM/CVW. De maatschappelijke organisaties kunnen via het Groninger Gasberaad een herkenbaar, gezamenlijk geluid laten horen. Dat haalt onnodige ruis weg en geeft focus in doelstelling.

Wat is dan de doelstelling van het Groninger Gasberaad?
In de kern is onze doelstelling ervoor te zorgen dat bij het realiseren van een aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen (opdracht NCG) de betrokkenheid van de bewoners maximaal is, dat mensen zoveel mogelijk ontlast worden en dat het gebied zijn unieke karakter en identiteit behoudt.

We erkennen het gegeven dat we in deze regio momenteel te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning. Dat wil niet zeggen dat we het ééns zijn met de gaswinning maar dat is een ander speelveld, een andere strijd. Het feit is dat er schade is en dat er hersteld en versterkt moet gaan worden. Dan liever met en door bewoners, dan alleen over bewoners.

Wat worden burgers hier nu beter van?
Door het bundelen van krachten willen we een breed platform kunnen vormen waarbij ook de mogelijkheid wordt gecreëerd voor een steunpunt voor bewoners. Dus de inzet van het Groninger Gasberaad is tweeledig: in het overleg met de NCG algemene afspraken maken over regelingen e.d. waarin het burgerbelang goed wordt bewaakt, maar daarnaast óók individuele bewoners onafhankelijk kunnen adviseren en/of helpen.

Wat is nu nodig om dit plan voor het Groninger Gasberaad te realiseren?
Om het Groninger Gasberaad daadwerkelijk op te kunnen richten moeten werkafspraken worden gemaakt met de NCG; over het periodiek overleg en de inbreng van het Groninger Gasberaad maar ook over de financiering. De overheden achter de NCG moeten bereid zijn de inbreng vanuit de maatschappelijke organisaties te faciliteren en te financieren. Kort gezegd; als de minister weigert te investeren in mede eigenaarschap van de regio, dan houdt het op.

Maar als de overheid betaalt dan bepaalt zij toch ook??
Juist bij de overheid hoeft dat niet zo te werken. Je betaalt voor kritische meedenkers. Dat is een keuze. Je kunt goede afspraken maken over de bestedingsvrijheid en de hoogte. Natuurlijk zal ook de overheid geen blanco cheques tekenen. Wat wij willen is een bedrag om een kleine, professionele organisatie op te zetten, beschikking hebben over communicatiemiddelen en middelen die het mogelijk maken een steunpunt in te richten. Zolang we daarbinnen autonoom en onafhankelijk kunnen functioneren is er niets aan de hand. Zo nodig proberen we daarnaast ook andere financieringsbronnen te vinden.

Hoe gaat het nu verder?
Er zijn nog veel vragen waar wij het antwoord op dit moment ook nog niet op hebben. Op de Dialoogtafelvergadering van 3 september is ons voorstel positief ontvangen. Een goede basis voor verdere gesprekken met de NCG. Co-voorzitters Wallage en Kamminga hebben aangeboden dat gesprek te begeleiden en met een voorstel te komen voor de vergadering van 7 oktober. Een informateursrol waar we erg blij mee zijn. Daarna zullen wij én de NCG definitieve beslissingen over het vervolg nemen. Ook dan zal nog veel moeten worden uitgewerkt, maar ligt de basis voor vertrouwen er wel.