Maatregelen wateroverlast met oog voor natuur, recreatie en landbouw

17 oktober 2013

Maatregelen wateroverlast met oog voor natuur, recreatie en landbouw

Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling neemt de kans op overstromingen toe. De noordelijke provincies onderzoeken vanuit het project Droge Voeten 2050 welke maatregelen er in de komende jaren genomen moeten worden om wateroverlast te voorkomen. Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Natuur en Milieufederaties van Groningen en Drenthe dringen er op aan niet alleen te kijken naar een snelle afvoer van water, maar ook te onderzoeken welke maatregelen kunnen bijdragen aan verbetering van de natuur en aan het vasthouden van water voor droge perioden.

Het nemen van maatregelen om ook in de toekomst droge voeten te houden is noodzakelijk. In hun zienswijze roepen de natuurorganisaties de provincies en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest op om de wateroverlast niet als afzonderlijk probleem te bekijken. Er valt veel winst te halen voor natuur, recreatie en landbouw, maar ook voor de waterschappen, als gekeken wordt naar verbetering van het gehele watersysteem.

Klimaatverandering zorgt niet alleen voor meer water in de winter, maar ook voor grotere watertekorten in de zomer: natuurgebieden en landbouwgronden kunnen verdrogen. En de waterkwaliteit is nog niet overal goed. De natuurorganisaties zien graag dat gekeken wordt naar maatregelen die niet alleen helpen tegen wateroverlast, maar ook tegen verdroging en de slechte waterkwaliteit.

Natuurlijke waterstand
Vroeger stroomde het regenwater langzaam vanuit de bovenlopen van de beken naar de kust. Het water kreeg alle tijd om in de grond te zakken. In de winter was er een hoge waterstand, in de zomer zakte het water. Maar de beken werden recht getrokken: het water stroomt nu heel snel naar de lage gebieden en moet dan, om wateroverlast te voorkomen, ook heel snel naar zee worden afgevoerd. Het water krijgt onderweg niet de tijd om weg te zakken. Er is daardoor geen watervoorraad meer voor droge zomers.

De natuurorganisaties stellen: overtollig water moet niet zo snel mogelijk naar één punt worden afgevoerd, maar juist langzaam vanuit de bovenlopen naar de kust stromen. Daarmee wordt wateroverlast al voor een groot deel voorkomen. Het water kan vervolgens op meerdere plaatsen met gemalen in zee worden gepompt. Een hoog winterpeil en meer natuurvriendelijke (plas-dras) oevers zorgen er voor dat er meer water in de grond zakt dus dat er meer water beschikbaar is in droge zomers. Bovendien verbetert de waterkwaliteit, wat goed is voor de natuur en de recreatie.

Meer informatie
Hier vindt u  de zienswijze van de 5 natuurorganisaties.