LTO en NMG roepen op tot onderzoek duurzame landbouw

15 maart 2013

LTO en NMG roepen op tot onderzoek duurzame landbouw

Op 15 maart 2013 heeft LTO, mede namens de Natuur en Milieufederatie Groningen, Provinciale Staten van Groningen opgeroepen ons te steunen in een onderzoek naar duurzame landbouw in de vorm van een intentieverklaring.

Groningen heeft een prachtig landschap: een cultuurlandschap dat is gemaakt door boeren en dat door boeren in stand wordt gehouden. Maar door toenemende schaalvergroting, mechanisatie, grote stallen, verdwijnen steeds meer kleine landschapselementen – zoals houtwallen, oude sloten en pingoruïnes – die het landschap zo aantrekkelijk maken. Zelfs in beschermde gebieden gaat de natuur hard achteruit. Onder andere door ammoniak uit de landbouw.

Daarnaast komt de landbouw meer negatief in het nieuws door problemen op het gebied van dierenwelzijn, antibioticagebruik, dierziekten die op de mens over gaan, water- en luchtverontreiniging en stank.

Roep om vernieuwing
Kortom: het moet beter, duurzamer. LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie Groningen willen heel graag, met andere maatschappelijke groeperingen, onderzoeken hoe het beter kan. Te beginnen bij de melkveehouderij. We  werken al aan een project om lichtuitstoot te verminderen.

Ook willen we onderzoeken wat aan de andere problemen kan worden gedaan. Minder stank, minder ammoniak, meer bodemleven, meer weidevogels, een voor de natuur beter waterpeil in de sloten, veel oog voor dierenwelzijn en diergezondheid, minder antibiotica, energiezuiniger.

Lees hier de brief die LTO Noord, mede namens de NMG aan Provinciale Staten van Groningen stuurde.

Landbouwprovincie
Groningen is een echte landbouwprovincie: zo’n 80 % van de grond is van boeren. Ruim 160.000 ha. Daarvan wordt ruwweg de helft gebruikt voor akkerbouw en de helft voor veehouderij. Er zijn ruim 3.000 agrarische bedrijven in de provincie. Dat zijn nog bijna allemaal familiebedrijven, met gemiddeld zo’n 50 hectare grond of 90 koeien. Groningen heeft met pootaardappelen zelfs een toppositie op de wereldmarkt en ook de zuivel wordt wereldwijd verkocht.