Leefbaarheidsplannen aardbevingsregio moeten uit gebied komen

10 april 2014

Leefbaarheidsplannen aardbevingsregio moeten uit gebied komen

Dinsdag 8 april vond de tweede Dialoogtafel plaats. Aan de Tafel gaat het om besteding van de € 1,2 miljard die de komende vijf jaar voor het aardbevingsgebied beschikbaar is. Hierbij worden 3 programmalijnen onderscheiden:
1. Veiligheid en toekomstzekerheid in het gebied
2. Kwaliteit van de woon- en leefomgeving
3. Duurzaam economisch perspectief voor de regio

Verbeteren van de leefbaarheid
Voor het leefbaarheidsspoor is € 60 miljoen beschikbaar. In het bestuursakkoord tussen overheden en NAM is min of meer bepaald dat de middelen worden besteed aan financiering van woon- en leefbaarheidsplannen Eemsdelta en de Marne. Het gaat dan vooral om herstructurering van de woningvoorraad en het winkelbestand. De Natuur en Milieufederatie Groningen is van mening dat een substantieel deel besteed moet worden aan elementen als natuur, landschap, duurzaamheid en recreatie. Ook dat zijn belangrijke elementen van leefbaarheid. Mede op aandringen van de NMG is besloten dat een subtafel wordt ingericht over verbeteren van de leefbaarheid, waar het voor alle partijen mogelijk is eigen plannen in te dienen, die aantoonbaar draagvlak hebben in het gebied.

Waterveiligheid
Het gelijktijdig optreden van een aardbeving én hoog water zorgt voor een risicovolle situatie in het aardbevingsgebied. Om de veiligheid te kunnen garanderen moeten primaire keringen (zeedijken) worden versterkt. Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s presenteerden hun plannen tijdens de tweede Dialoogtafel. De dijkgebieden die het eerst worden aangepakt zijn die bij het Eemskanaal, het Schildmeer, het Hondshalstermeer en het Winschoterdiep. We roepen de waterschappen op om het versterken en veiliger maken van de waterkering te combineren met het verbeteren van de natuur- en milieukwaliteit en de toeristische/recreatieve functie. Door de huidige steile, geasfalteerde dijken te vervangen door zogenoemde brede dijken ontstaat een meer natuurlijke situatie. Deze dijken hebben een breed voorland (kwelder) en een flauw buitentalud. Golven worden voldoende geremd, waardoor een harde bekleding overbodig is en gekozen kan worden voor een natuurlijke begroeiing. De waterschappen geven aan dat er ruimte is om hierover verder te spreken.

Economic Board
De Provincie heeft een notitie aangeleverd over de Economic Board. Deze Board bestaat uit ondernemers uit de regio en werkt de maatregelen ter verbetering van het regionaal economisch perspectief verder uit. We zijn er voorstander van dat vol wordt ingezet op het creëren van werkgelegenheid samenhangend met de energietransitie. Maar er moet een betere inhoudelijke verbinding worden gemaakt met de taken van de partijen die aan de Dialoogtafel zijn vertegenwoordigd. De Provincie doet een nieuw voorstel.

Vertegenwoordiging Natuur en Milieufederatie
De Natuur en Milieufederatie Groningen vertegenwoordigt aan de Dialoogtafel de belangen van natuur, landschap en milieu. Via het achterbanberaad stemmen we de inbreng aan de Dialoogtafel af met onze achterban. Het gaat om vraagstukken als water(veiligheid), milieurisico’s als gevolg van aardbevingen, verbetering van de leefbaarheid, duurzame economische ontwikkeling, energiebesparing en een duurzame energievoorziening in Noordoost-Groningen. Zowel directe achterban als organisaties die niet aangesloten zijn bij de Natuur en Milieufederatie kunnen zich door ons laten vertegenwoordigen. Neem voor meer informatie over vertegenwoordiging van uw organisatie aan de Dialoogtafel contact op met Siegbert van der Velde, via s.vandervelde@nmfgroningen.nl.

Meer informatie