Kustpact: Betere bescherming van Nederlandse kust

27 oktober 2016

Kustpact: Betere bescherming van Nederlandse kust

Provincies en kustgemeenten hebben onder leiding van Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu een principe overeenstemming bereikt over een nationaal kustpact. In dit kustpact maken partijen afspraken over grenzen aan nieuwe recreatieve bebouwing op het strand en in de duinen. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn medeondertekenaars van dit kustpact, namens de coalitie Bescherm de Kust.

Natuurmonumenten is blij dat alle betrokken overheden dit pact onderschrijven. “Dit kustpact maakt een groot verschil,” aldus directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten: “Kustlandschappen worden voortaan beter beschermd. Er komt een grote rem op recreatieve bebouwing op het strand en in de duinen”. Alex Ouwehand, directeur van de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland: ”De kust is een kip met gouden eieren. Iedereen is uiteindelijk beter af als we daar zorgvuldig mee omgaan. Het kustpact vormt de spelregels voor die zorgvuldige omgang. Wij zijn blij dat hier nu overeenstemming over is bereikt.”

Kustpact reactie op maatschappelijk protest

Eind 2015 startte Natuurmonumenten samen met vijf andere natuur- en milieuorganisaties (Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de Zeeuwse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands Landschap en Stichting Duinbehoud) de campagne ‘Bescherm de kust’, die het probleem van bebouwing aan de Nederlandse kust aankaartte. Hierop volgde een golf van protest uit de samenleving, vooral in reactie op het opheffen van het bouwverbod aan de kust door minister Schultz. Ruim 105.000 Kustbeschermers zetten hun handtekening voor een betere bescherming van de kust. Minister Schultz trok het besluit weer in en zegde toe met alle partijen in gesprek te gaan om te komen tot gezamenlijke afspraken in een kustpact. Naar verwachting volgt in november de definitieve ondertekening.

Intentie: geen nieuwe recreatieve bebouwing

Buiten bebouwd gebied en bestaande projecten komt er geen nieuwe recreatieve bebouwing op het strand en in de duinen. Dat is de gezamenlijke intentie van alle partijen die het kustpact hebben opgesteld. Provincies gaan aan de slag om voor hun eigen kustgebied een heldere zonering op kaart te zetten. Zo maken ze helder waar onder voorwaarden ruimte is voor nieuwbouw en waar bebouwing definitief wordt tegengehouden. Deze zonering wordt opgenomen in de zogenaamde provinciale verordeningen. Daarmee wordt de zonering omgezet in regelgeving.

“Fantastisch dat gemeenten en provincies laten zien dat ze de bescherming van onze kust echt serieus nemen”, zegt Van den Tweel. Toch is het werk nog niet klaar. “We zijn heel blij met de afspraken die in het kustpact staan, maar we zullen de verdere uitwerking nauwgezet volgen – als luis in de pels van alle gemeenten en provincies die vanaf nu uitwerking gaan geven aan hun kustplannen. Daar blijven we bovenop zitten”, aldus Van den Tweel: “We hebben een heldere opdracht gekregen van onze achterban: mensen houden van de kust zoals die is, de leegte, de natuur en voor iedereen toegankelijk. Dat moet zo blijven”. Het heeft bijna een jaar geduurd om dit kustpact op te stellen. “Zonder de massale steun van alle Kustbeschermers, de inzet van minister Schultz van Haegen en de steun van de Tweede Kamerpartijen D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP was het nooit gelukt”, constateert Van den Tweel.

Lees hier meer achtergrondinformatie over het kustpact

Coalitie ‘Bescherm de kust’

De kerngroep van de coalitie Bescherm de kust bestaat uit: Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de Zeeuwse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland. De complete coalitie bestaat uit: Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Zeeuwse Milieufederatie, Stichting Duinbehoud, Zuid-Hollands Landschap, Het Zeeuwse Landschap, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland , Vogelbescherming Nederland, Vereniging Kust en Zee/EUCC, LandschappenNL, Stichting De Noordzee, Waddenvereniging, Friese Milieu Federatie, Natuur en Milieufederatie Groningen, Erfgoedvereniging Heemschut.