Kolencentrale Nuon op de lange baan

8 april 2011

Kolencentrale Nuon op de lange baan

De kolencentrale die Nuon in de Eemshaven wil bouwen wordt nog verder uitgesteld, in elk geval tot 2020. Mocht de centrale er toch ooit komen, dan zal de CO2-uitstoot minder dan de helft zijn van een reguliere kolencentrale. Milieuorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Groningen, hebben daarover met Nuon afspraken gemaakt.

De natuur- en milieuorganisaties verzetten zich al jaren tegen de komst van twee kolencentrales in de Eemshaven. De centrales van Nuon en Essent zijn rampzalig voor het klimaat en verpesten de natuur en de luchtkwaliteit in het waddengebied. Juridische procedures en campagnes hebben nu geleid tot een aantal duidelijke toezeggingen van Nuon. De natuur- en milieuorganisaties zijn blij dat de kolencentrale op de lange baan is geschoven en dat, mocht de centrale er onverhoopt toch komen, Nuon zich als eerste Europese energiebedrijf heeft vastgelegd op een strenge CO2-norm.

De overeenkomst
De afspraken tussen Vattenfall/Nuon en milieuorganisaties Natuur & Milieu, Greenpeace, Natuur en Milieufederatie Groningen, de Waddenvereniging, het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en Mobilisation for the Environment zijn vastgelegd in juridisch afdwingbare overeenkomsten.
De belangrijkste afspraken zijn:

  • Nuon trekt de vergunning voor het kolengedeelte in. Mocht Nuon later alsnog een vergunning voor het kolengedeelte aanvragen, dan behouden de milieuorganisaties het recht daartegen juridisch bezwaar te maken.
  • Nuon neemt het kolengedeelte van de centrale in ieder geval niet eerder in gebruik dan 2020.
  • Als Nuon het kolengedeelte in gebruik neemt, mag de centrale als geheel niet meer CO2 uitstoten dan 360 gram per kiloWattuur. Dat is minder dan de helft van een gangbare kolencentrale.
  • De milieuorganisaties trekken hun juridische bezwaren tegen de centrale in, zodat het gasgestookte gedeelte in gebruik genomen kan worden.

Het belang van de overeenkomst
Siegbert van der Velde, directeur Natuur en Milieufederatie Groningen: “Het is uniek dat zoveel procederende partijen zich gezamenlijk terugtrekken uit een bezwaarprocedure. Dat toont aan dat de gemaakte afspraken met Nuon voor de natuur- en milieuorganisaties zwaar wegen.” De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft zich de afgelopen 2,5 jaar als voorloper vanuit de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties  ingespannen voor heldere en afdwingbare afspraken met Nuon. De gemaakte afspraken betekenen voor de Natuur en Milieufederatie Groningen een belangrijke stap in behoud van de milieukwaliteit in Groningen en bescherming van het Eems-Dollardestuarium. Er is welliswaar slechts sprake van uitstel, maar de Natuur en Milieufederatie verwacht dat er tegen 2020 veel stringentere regels van toepassing zullen zijn. In 2020 zal de maatschappelijke en politieke beoordeling van een kolengestookte centrale waarschijnlijk een andere zijn. Zo zullen de Europese normen voor uitstoot waarschijnlijk een stuk strenger zijn en ook  heeft het nieuwe Groningse college van GS in haar collegeprogramma uitgesproken dat zij geen vergunningen voor nieuwe kolencentrales af zal geven.

De centrale van Nuon in de Eemshaven
De centrale die Nuon wil bouwen bestaat uit twee delen. Nuon bouwt momenteel het eerste deel, dat uitsluitend op aardgas zal draaien. Voor de uitstoot van schadelijke stoffen is het stoken op gas minder schadelijk dan op kolen. Bij verbranding van kolen komen er meer verontreinigingen, zoals zware metalen, dioxines en zwaveldioxide vrij dan bij verbranding van gas. Verder betekent stoken op kolen veel meer uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2). Kolencentrales stoten ruim dubbel zoveel CO2 uit als gascentrales per geproduceerde hoeveelheid elektriciteit.

Het aardgasgedeelte van de centrale van Nuon kan straks in gebruik worden genomen, want de milieuorganisaties trekken hun juridische procedures tegen de centrale in.

Vaargeulverdieping
Een andere belangrijke reden voor natuur- en milieuorganisaties om te protesteren tegen de elektriciteitscentrale van Nuon is de voorgenomen vaargeulverdieping. Voor de aanvoer van kolen is naar de mening van de energiebedrijven een vaargeulverdieping nodig van de Eemshaven naar de Noordzee. Dit kan betekenen dat de kwetsbare natuur van het Eems-Dollard estuarium nog verder wordt aangetast door een toename van de stroomsnelheid en daarmee de vertroebeling van het water. Nu Nuon volgens de gemaakte afspraken in ieder geval niet voor 2020 kolen aan gaat voeren, is er tijd om te werken aan herstel van het Eems-Dollard estuarium.