Klimaatenquête toont grote betrokkenheid noorderlingen bij klimaatproblematiek

19 november 2011

Klimaatenquête toont grote betrokkenheid noorderlingen bij klimaatproblematiek

Natuur en Milieufederaties pleiten voor grotere rol inwoners

De Natuur en Milieufederaties van Groningen en Drenthe zijn blij met de grote respons op de  Grote Klimaatenquête. De resultaten van de enquête, die zij samen met Dagblad van het Noorden heeft georganiseerd, zijn op zaterdag 24 september in deze krant gepubliceerd. Uit de resultaten blijkt dat de noorderlingen zeer betrokken zijn bij de klimaatproblematiek.

Het thema leeft en mensen willen graag meedoen aan het maatschappelijk debat. De inhoud van de reacties laat zien dat er grote kansen voor een duurzame energievoorziening liggen in Noord-Nederland. De enquête laat ook zien dat de uitvoering van het klimaatbeleid nog een flink aantal knelpunten en dilemma’s kent. De Natuur en Milieufederaties vinden dat de noorderlingen de komende tijd veel intensiever betrokken moeten worden bij dit beleid. Het noordelijke klimaatbeleid kan alleen succesvol zijn als meer rekening wordt gehouden met hun meningen, ideeën, bezwaren en voorkeuren.

Overheid, bedrijven en inwoners samen aan de slag
Uit de resultaten blijkt onder andere dat inwoners veel verwachten van de overheid en bedrijven ten aanzien van de reductie van CO2. Zonder een gezamenlijke inzet is men niet bereid zelf veel te investeren. Overheidsdoelen zijn voor mensen niet leidend voor het eigen handelen. Persoonlijke overtuiging speelt een veel belangrijkere rol voor de acties die mensen zelf ondernemen. Er is blijkbaar nog een wereld te winnen door meer te investeren in voorlichting over het klimaatprobleem en de maatregelen die bijdragen aan een oplossing.

Nog veel onbekend over klimaatprobleem
De conclusie van de Natuur en Milieufederaties is dat we, om de klimaatproblematiek effectief aan te pakken, eerst moeten investeren in meer draagvlak. ‘Wat is er eigenlijk aan de hand?’ en ‘Wat gaat er mis als we niets doen?’ Even belangrijk is het om te vertellen welke maatregelen nodig zijn en waarom. Uit de enquêteresultaten blijkt dat veel noorderlingen de normen en regels, die door de Europese Unie of de Rijksoverheid worden opgelegd, niet als een hard uitgangspunt zien. Discussies over gasopslag en windenergie laten zien dat de noorderlingen hier los van dit beleid zelfstandig een standpunt in bepalen.

Energie besparen nog steeds op 1
Als belangrijkste maatregel om de klimaatproblemen tegen te gaan, wordt energie besparen genoemd. Dit kan op de meeste steun van de respondenten rekenen. Ook hier verwacht men een duidelijke voortrekkersrol van bedrijven en overheid.

De Natuur en Milieufederaties zien in de enquêteresultaten ook een zorgpunt. Als overheidsbeleid en subsidies er toe leiden dat vooral het bedrijfsleven profiteert, terwijl inwoners de lasten mogen dragen, dan vervalt er draagvlak voor het klimaat- en energiebeleid. Ook brengt dit het risico met zich mee dat inwoners zich nog meer gaan verzetten tegen initiatieven van bedrijven.

Kansen te over
Uit de enquêteresultaten blijken ook kansen genoeg voor een meer duurzame energievoorziening in het Noorden. Er is brede steun voor het gebruik van bodemwarmte en zon. Ook ziet men genoeg kansen op het gebied van mobiliteit. Inwoners zijn over het algemeen bereid ook zelf bij te dragen aan het halen van klimaatdoelen. Dat economische factoren zwaarder wegen dan het klimaat hoeft niet bezwaarlijk te zijn, als het Noorden ook economisch profiteert van verduurzaming van de energievoorziening. Voor het Noorden liggen hier juist grote kansen als voor maatregelen wordt gekozen, die op steun van de bevolking kunnen rekenen.

Ondergrondse opslag
Een opvallend punt uit de enquête is het verschil in draagvlak voor de opslag van CO2 en aardgas in de ondergrond. In de enquête hebben we de volgende vraag gesteld: ‘Mag CO2 of aardgas worden opgeslagen in de ondergrond als de veiligheid is gegarandeerd?’ Veel respondenten geven hierbij aan dat ze CO2-opslag minder acceptabel vinden dan de opslag van aardgas, ook als het risicoprofiel van beide vergelijkbaar is. Wellicht dat verschil in beleving van de nut en noodzaak hier een rol speelt.

Windmolens onder druk
Het draagvlak voor windmolens op land staat onder druk. Uit de enquêteresultaten kan geconcludeerd worden dat de noorderlingen geen windmolens in hun directe woonomgeving willen en dat de landschappelijke gevolgen een belangrijk bezwaar zijn. Als met die bril naar de plannen voor een windmolenpark in de veenkoloniën wordt gekeken, moet worden geconcludeerd dat hier door het Rijk en de projectontwikkelaars met zevenmijlslaarzen over de bezwaren van inwoners wordt heen gestapt. Dit gaat ten koste van het toch al broze draagvlak voor windenergie.

Mening inwoners van cruciaal belang
Noord-Nederland moet werken aan een door de inwoners gedragen visie op energietransitie, concluderen de Natuur en Milieufederaties uit de enquête. Nu is het beeld dat het beleid teveel bepaald wordt door de overheid en op onderdelen door allianties van de energie-industrie en het bedrijfsleven. Zij pleiten op alle onderdelen van klimaatbeleid, of het nu gaat over windmolens of energiebesparing, voor goed georganiseerde debatten met alle betrokken partijen. De kunst zal zijn om zoveel mogelijk ook de mening van inwoners bij de besluitvorming te betrekken.

Openbaar debat
De Natuur en Milieufederaties van Groningen en Drenthe willen hierover graag verder praten met iedereen die zich betrokken voelt. We organiseren daarom op 10 november een openbaar debat. Eric van Oosterhout, burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, zal de avond voorzitten. Het debat vindt plaats in Party Town Assen, De Haar 1 – 1a (bij het Verkeerspark). Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Meer informatie:
Lees hier het artikel in het Dagblad van het Noorden.
Bekijk hier de resultaten van de Klimaatenquête in excel.