Intentieverklaring Ecologie en Economie in Balans

1 november 2012

Intentieverklaring Ecologie en Economie in Balans

Een forse stap vooruit in het streven naar een gezonde Eems

Op woensdag 31 oktober is de “Intentieverklaring Ecologie en Economie in balans” getekend door natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven en overheid. Met deze intentieverklaring leggen zij vast dat ze samen gaan werken aan een gezondere natuur, een beter milieu én duurzamere economische activiteiten in de Eems-Dollard. De Waddenvereniging ziet de ondertekening als een forse stap op weg naar een gezonde Eems. Directeur Arjan Berkhuysen: “De ondertekenaars van de intentieverklaring zien allemaal dat het niet goed gaat met de Eems. We hebben nu afgesproken dat we samen het maximale gaan doen om de toestand van de Eems te verbeteren.”

Al enkele jaren werken Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap, de Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, de Stichting WAD en de Natuur en Milieufederatie Groningen nauw samen in het streven de ecologie van het Eems-Dollardestuarium en de milieukwaliteit in de Eemsregio te verbeteren. Deze coalitie van natuurorganisaties heeft daar de afgelopen jaren invulling aan gegeven door met een aantal bedrijven afspraken te maken over verbetering van natuur- en milieukwaliteit in het Eems-Dollardgebied.

Met het project Ecologie en Economie in Balans is gewerkt aan een gezamenlijk beeld voor toekomstige economische ontwikkeling in de Eemsregio, natuurherstel voor het kwetsbare, maar waardevolle Eems-Dollardestuarium en verbetering van milieukwaliteit in de regio.

Directeur Siegbert van der Velde van de Natuur en Milieufederatie Groningen: “Voor het eerst hebben alle overheden die actief zijn in het gebied, inclusief de rijksoverheid, zich achter de ambitie geschaard voor een duurzame economische ontwikkeling en natuurherstel in de Eemsregio. Dat is grote winst. Daarmee is voor het eerst, na decennia van strijd, een krachtige basis gevormd om daadwerkelijk aan verbeteringen te werken”.

In de intentieverklaring wordt vastgelegd dat overheid, bedrijfsleven en natuurorganisaties binnen een jaar tot een concrete samenwerkingsovereenkomst willen komen. De intentieverklaring geeft al verregaand richting aan zo’n overeenkomst.

  • Alle partijen erkennen de slechte ecologische staat van het Eems-Dollardestuarium. Om tot een herstelprogramma te komen zal een actieplan worden opgesteld met maatregelen die kunnen bijdragen aan natuurherstel.
  • Alle partijen onderschrijven het principe van cocreatie: natuurherstelmaatregelen uitvoeren in samenhang met andere werkzaamheden in het estuarium en het havengebied.
  • Het gezamenlijke zoeken naar financiering voor het zo spoedig mogelijk kunnen uitvoeren van het actieplan voor natuurherstel.
  • Specifiek regionaal beleid voor het verlenen van Milieuwet- en Natuurbeschermings-wetvergunningen in de Eemsregio. Met zo’n regionaal toetsingskader kan beter worden gestuurd op bescherming van natuur, landschap en milieu in de Eemsregio dan met de huidige regelgeving het geval is.
  • Er moet een actieplan komen voor vergroening van de industrie in de Eemshaven en Delfzijl, gericht op het verminderen van uitstoot van schadelijke stoffen en gericht op duurzaam grondstof gebruik.
  • Het zoveel mogelijk vermijden van juridische procedures door in een vroeg stadium te overleggen over de vergunningverlening en het ontzien van natuur en milieu.
  • Het leveren van een gezamenlijke inbreng bij de aanwijzing van het Eems-Dollardestuarium als Natura 2000-gebied en het Nederlands-Duits natuurbeheerplan dat daarmee samenhangt.
  • Er moet een programma komen om tot verbetering van milieukwaliteit te komen. Ook bij groei van de industrie in de Eemsregio.
  • Het uitwerken van een ambitieuze CO₂-reductiedoelstelling voor de Eemshaven en Delfzijl.

Voorbeeldregio voor groene groei
Vooral de samenwerkende natuurorganisaties zijn verheugd dat naast het gevestigde bedrijfsleven ook  de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische zaken, Landbouw en Innovatie de verklaring hebben getekend. Dat geeft aan dat alle partijen de Eemsregio willen neerzetten als een voorbeeldregio voor groene groei: een gebied waar economische groei hand in hand gaat met het verbeteren van natuurkwaliteit en milieukwaliteit. Zij zullen er het komende jaar hard aan werken om dit ambitieuze perspectief om te zetten in concrete en klinkende afspraken.

Tags: