Hoe gaat het nu met het Windplatform?

2 april 2020

Hoe gaat het nu met het Windplatform?

In oktober zijn wij samen met de gemeente Groningen en Grunneger Power gestart met het Windplatform. Onder deze noemer verkennen we de haalbaarheid van windenergie in de gemeente Groningen. Samen met de omgeving is verkend of en onder welke voorwaarden windenergie haalbaar is bij Westpoort en Roodehaan. Er zijn in de afgelopen periode onderzoeken uitgevoerd naar de ecologische effecten en effecten op omwonenden, zoals bijvoorbeeld geluid en slagschaduw. Daarnaast zijn er veel contactmomenten geweest met omwonenden en natuurorganisaties in de vorm van bewonersbijeenkomsten, inhoudelijke klankbordgroepen en een excursie. De uitkomsten worden voor de zomervakantie gepresenteerd in de vorm van een rapport aan de gemeenteraad. Op basis van dit rapport besluit de raad of ze verder wil gaan met de verkenning of dat ze denkt dat windenergie niet haalbaar is op deze locaties. Het kan ook zijn dat de raad besluit dat er eerst meer onderzoek moet komen voordat ze hier een goed onderbouwde uitspraak over kan doen.

Goed onderbouwd besluit
De verkenning van het Windplatform is door de gemeenteraad in het leven geroepen om vóór de daadwerkelijke besluitvorming zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de effecten van windenergie op de omgeving van de twee locaties. Daarnaast is een belangrijke opdracht van het Windplatform om inzichtelijk maken wat de wensen en zorgen met betrekking tot windenergie vanuit de omgeving zijn. Daarom is de afgelopen maanden aan de hand van onderzoeken door onafhankelijke experts verkend wat omwonenden wel en niet moeten verwachten qua geluidsbelasting, slagschaduw, planschade en gezondheidseffecten. Maar ook wat de mogelijkheden zijn wat betreft financiële participatie: wat levert een windturbine op en hoeveel kan daarvan naar de omgeving terugvloeien. Tegelijkertijd zijn de effecten op natuur en landschap in beeld gebracht. Dit is belangrijk omdat beide zoekgebieden dicht bij waardevolle natuurgebieden liggen, dan wil je goed weten wat de mogelijke effecten zijn. In dit onderzoek is ook in beeld gebracht waar nog kennislacunes liggen en wat beter in beeld gebracht moet worden. Vooral met betrekking tot ecologie moet er nog veel veldonderzoek verricht worden om dit te kunnen zeggen. Alle onderzoeken zijn in klankbordgroepen en werkgroepen uitvoerig besproken met omwonenden en natuurorganisaties, zodat zij ook aan konden dragen waar nog onduidelijkheden zitten en wat er nog meer onderzocht moet worden. Daarnaast zijn er in de omgeving van de twee locaties enquêtes uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, om goed in beeld te brengen wat de wensen en zorgen van de omgeving zijn met betrekking tot windenergie.

Laatste fase
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de onderzoeksrapporten, enquêtes en de rapportage voor de gemeenteraad. Meer informatie en de eerste versie van het magazine met de publiekssamenvatting van de resultaten is te vinden op de website van het Windplatform. Op dit moment is de planning dat de gemeenteraad vóór de zomer besluit over of en op welke wijze de verkenning wordt voortgezet. Het kan zijn dat in verband met de coronacrisis de planning van de gemeenteraad wijzigt.

Positie NMG
De NMG neemt deel aan deze verkenning omdat wij het belangrijk vinden dat de effecten op de omgeving duidelijk in beeld zijn voordat er besloten wordt over de realisatie van windturbines. Verder vinden wij het belangrijk dat deze effecten goed besproken worden met de omgeving en dat de omgeving zeggenschap heeft in het proces. Dat is precies wat gebeurt met deze windverkenning. Dat is uniek, want normaal wordt er pas overleg gezocht met de omgeving in een veel later stadium: wanneer er al vergunningen ter inzage liggen en alle onderzoeken al uitgevoerd zijn. In dit late stadium is er nog maar weinig ruimte voor inbreng vanuit de omgeving en is het besluit voor de realisatie van windturbines feitelijk al genomen.

Wij hebben als NMG zelf nog niet besloten of we de realisatie van windturbines op deze locaties haalbaar vinden. Wij zullen een standpunt innemen en onderbouwen op basis van de uitkomsten van de verkenning.

Tags:
Profiel Marjolijn Tijdens

Marjolijn Tijdens

Beleidsmedewerker Klimaat en Energie; werkdagen: ma, di, do, vr