Grunneger Power van start

8 mei 2012

Grunneger Power van start

Vanaf zaterdag 14 april kan iedereen zich aanmelden als klant bij Grunneger Power. Grunneger Power is de eerste Nederlandse stedelijke energiecoöperatie die van start gaat met levering van gas en duurzame stroom. Sinds de opening van de website stromen de aanmeldingen binnen. Grunneger Power heeft er al veel nieuwe leden én klanten bijgekregen.

Het energiebedrijf is hoofdzakelijk bedoeld voor de bewoners van Stad en Ommeland, maar de coöperatie mag en wil niet discrimineren. Inmiddels hebben zich ook al klanten uit andere delen van het land gemeld.

Grunneger Power
In Nederland is het nog redelijk uniek dat een coöperatieve vereniging zelf gas en stroom levert, maar het mag en het is mogelijk door samenwerking met het van oorsprong Duitse Trianel. Grunneger Power is bijzonder trots op het feit dat geen subsidies nodig waren om te starten. Het business plan, dat door verschillende partijen als zeer robuust beoordeeld is, heeft in korte tijd geleid tot het verkrijgen van leningen van de gemeente Groningen en de Triodosbank. Het doel van Grunneger Power is dat burgers in Groningen hun energieproductie zoveel mogelijk in eigen hand nemen en zo de transitie maken naar Groningen als stad die veel minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen dan nu het geval is.

Energiecoöperatie
Het belangrijkste voordeel van een lokale groene energiecoöperatie is, dat er geen aandeelhouders zijn en dat de leden van de coöperatie zelf bepalen aan welke duurzame projecten in de eigen stad en regio de winsten besteed gaan worden. De coöperatie heeft statutair vastgelegd dat de winsten uit de onderneming uitsluitend worden gebruikt voor duurzame projecten in de regio. Dus zullen er steeds meer en grotere groene lokale energieprojecten in Groningen en ommeland komen. Lokaal, decentrale en duurzame energieopwekking betekent ook een bijdrage aan de ontwikkeling van lokale werkgelegenheid dichtbij huis. Wie energie afneemt bij Grunneger Power draagt bij aan investeringen in duurzame energieprojecten, zonder meer te betalen. Grunneger Power volgt hiermee de goede voorbeelden die al lang bestaan in Duitsland en de VS.

Mensen kunnen kiezen om lid èn klant te worden van Grunneger Power, maar er is geen enkele verplichte koppeling tussen die twee. Ook mensen die geen zonnepanelen op hun dak hebben of willen, kunnen klant worden.

Lokale Energie Voorwaarts
De Natuur en Milieufederatie Groningen voert samen met de Friese Milieufederatie het project Lokale Energie Voorwaarts uit. In dit project begeleiden de twee natuur en milieufederaties burgerinitiatieven, zodat zij uiteindelijk zelf een lokale energiecoöperatie kunnen opzetten. Zij willen daarmee een bijdrage leveren aan de omslag van grijze naar duurzame energie. Grunneger Power is de Groninger koploper in het project: zij zijn het initiatief dat het verst gevorderd is met hun plannen. De koplopers delen hun kennis en ervaringen met de andere groepen in de provincie, zodat zij daarvan kunnen leren en wellicht ook een energiecoöperatie gaan opzetten.
De Natuur en Milieufederatie Groningen en Grunneger Power ondertekenden15 november 2011 een intentieverklaring waarin zij uitspraken samen te werken.

Voor meer informatie:
www.grunnegerpower.nl