Groenmanifest maakt landbouw en natuur samen sterker

14 juli 2011

Groenmanifest maakt landbouw en natuur samen sterker

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft in samen-werking met de andere natuur-organisaties, LTO Noord en BoerenNatuur het initiatief genomen voor het Groenmanifest Groningen. De Groninger landbouw- en natuurorganisaties overhandigden vandaag een gezamenlijk Groenmanifest voor de provincie Groningen aan gedeputeerde Wiebe van der Ploeg. Daarin presenteren zij afspraken en voorstellen om te komen tot een natuurrijk en vitaal platteland.

Het Groenmanifest is opgesteld door LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap, BoerenNatuur, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Met dit Groenmanifest als basis kan in de toekomst gezamenlijk met de provincie, waterschappen en andere gebiedspartners gewerkt worden aan de uitvoering. Daarbij is het ook een krachtig signaal naar de provinciale en landelijke politiek.

Groenmanifest
De landbouw- en natuurorganisaties maken zich zorgen over de huidige ingrijpende Rijksbezuinigingen op het budget voor natuur, landschap en plattelandsontwikkeling. Deze zijn schadelijk voor de belangen van zowel natuur als landbouw in Groningen.
Met het Groenmanifest pleiten de manifestpartners voor zekerheid op de lange termijn en continuïteit van investeringen in het platteland. De landbouw- en natuurorganisaties streven samen naar een economisch en ecologisch duurzame landbouw, een gezonde natuur en een grote variatie aan plant- en diersoorten. En ook naar een goed functionerend netwerk van natuurgebieden (de Ecologische Hoofdstructuur) en een prettige leefomgeving in een vitaal platteland.

Natuurrijk en vitaal platteland
De organisaties doen voorstellen om de in het manifest geschetste plannen snel en daadkrachtig te kunnen realiseren. Zij geven onder andere inzicht in de benodigde middelen voor aankoop en inrichting van nieuwe gebieden en doen suggesties voor aanvullende financieringsbronnen. Ook doen zij voorstellen ter verbetering van de effectiviteit van het beheer van natuurgebieden en geven zij inzicht in de benodigde beleidsinstrumenten.

Aanpassing netwerk van natuurgebieden
De bezuinigingen vragen om aanpassingen van het huidige beleid en het stellen van prioriteiten. De landbouw- en natuurbelangen worden daardoor beter op elkaar afgestemd. De organisaties willen een snelle realisatie van de nieuwe plannen.

De landbouw- en natuurorganisaties stellen in het manifest voor de prioriteit te geven aan circa 1500 hectare voor nieuwe natuur. Deze willen zij realiseren vóór 2018. Hiervan kan circa 500 hectare in het Zuidelijk Westerkwartier beheerd worden door agrariërs in het kader van zogenaamde beheersregelingen.

De organisaties stellen voor om ook na 2018 de tijd te nemen om de Ecologische Hoofdstructuur af te ronden. Ze delen de ambitie om na 2018 nog circa 1100 hectare te realiseren. Daarbij stellen ze voor om de gebieden die niet voor 2018 te realiseren zijn, voorlopig van de kaart te halen. Op deze manier worden de belemmeringen voor bedrijfsontwikkeling op deze plekken opgeheven. In 2018 zal het verdere vervolg gezamenlijk zorgvuldig bekeken en opgepakt worden.

Robuuste verbindingszones
De robuuste verbindingszones van het Dwarsdiep tot aan Midden-Groningen via het Leekstermeer, Paterswoldsemeer en het Zuidlaardermeer moeten wel worden afgemaakt. Dat is in het belang van de natuur, de landbouw, de waterberging en de waterkwaliteit. Bijzondere aandacht is daarbij voor de robuuste verbindingszone tussen het Zuidlaardermeer en Midden-Groningen. De nieuwe ontwikkelingen bij Meerstad en het ontbreken van draagvlak bij de lokale landbouwers voor de route door het gebied Scharmer-Woudbloem kunnen leiden tot een nieuwe afweging. Daarom hebben partijen afgesproken om gezamenlijk te onderzoeken of de aanpassingen in de plannen van Meerstad de mogelijkheid bieden voor een alternatieve route.

De landbouw- en natuurorganisaties in Groningen stellen voor om uiteindelijk circa 700 hectare minder nieuwe natuurverbindingen (robuuste verbindingszones) aan te leggen. Dit voorstel hangt vooral samen met het nieuwe Rijksbeleid, waarbij alle investeringen in geplande robuuste verbindingen zijn vervallen. Het voorstel is om de robuuste verbindingszones ten oosten van het Dwarsdiep en ten westen van het Schildmeer te laten vervallen.Gezamenlijk leiden de voorstellen uit het manifest tot een aangepast netwerk van goed functionerende natuurgebieden.