In gesprek met Woodspirit

17 februari 2013

In gesprek met Woodspirit

Het samenwerkingsverband Woodspirit ontvangt 200 miljoen euro Europese subsidie voor de bouw van een nieuwe biomassaraffinaderij in Delfzijl. De Natuur en Milieufederatie Groningen is daarom blij met de komst van deze groene raffinaderij. Maar we gaan ook met hen in gesprek over de impact van de fabriek op de omgeving.

De raffinaderij gaat biomethanol produceren van restmaterialen uit zowel de landbouw als de houtverwerkende industrie: een grote stap voorwaarts op het gebied van CO₂-reductie en verduurzaming van de industrie.

Forse bijdrage aan behalen klimaatdoelstellingen
Innovatieve projecten, zoals Woodspirit, zijn nodig om de klimaatdoelstellingen, waar de Nederlandse overheid zich aan gecommitteerd heeft, te realiseren. De biomethanol uit de nieuwe biomassaraffinaderij vervangt een groot gedeelte van de fossiele brandstoffen die op dit moment als belangrijkste grondstof dienen voor de industrie. Daarmee draagt de chemiesector fors bij in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarom staat de Natuur en Milieufederatie Groningen positief tegenover het Woodspirit. Het project Woodspirit zal tevens de positie van Groningen als duurzame energieregio versterken.

Impact Woodspirit op omgeving
Het is te verwachten dat een project met een omvang zoals Woodspirit een significante impact op de omgeving heeft. In welke mate en op welke aspecten dit zal zijn, is nu nog niet bekend. De Milieueffectrapportage (MER) die ten behoeve van de vergunningaanvraag wordt opgesteld zal dit gedetailleerd in beeld brengen.

Woodspirit heeft de NMG gevraagd om aan te geven welke omgevingsaspecten wij als belangenbehartiger van de Groningse natuur- en milieuorganisaties het meest relevant vinden. Op basis van de informatie die we tot dusver over Woodspirit hebben gehad en onze kennis en ervaring verwachten wij dat aan de volgende omgevingsaspecten aandacht moet worden besteed (zie hieronder).

Bij het opstellen van de MER, gaat de NMG verder in gesprek met Woodspirit over deze omgevingsaspecten. Het doel is om de effecten zoveel mogelijk te voorkomen, ongedaan te maken of door op een andere manier duurzaam in de omgeving te investeren.

1. CO-uitstoot
Het Nederlandse klimaatbeleid heeft als doel om de CO2-emissie te verminderen. Woodspirit gaat biomethanol produceren, maar hiermee is nog niet gezegd dat dit van CO2-neutrale methanol zal zijn. De vraag is wat de CO2-footprint van deze methanol zal zijn in vergelijking tot zijn fossiele voorganger.

2. Herkomst en duurzaamheid van de biomassa
De herkomst van biomassa is een belangrijk punt van aandacht. We willen ervoor waken dat omwille van biomassaproductie voor ‘onze’ biobrandstoffen er conflicten ontstaan met het verbouwen van voedselgewassen elders in de wereld.  Ook het niet duurzaam gebruik maken van bossen is een ongewenste inzet van biomassa.

3. Lokale milieuhinder voor omwonenden
Bewoners uit de omgeving van Delfzijl (bijvoorbeeld Borgsweer) ondervinden vaak hinder van grote bedrijven, bijvoorbeeld door geluid- en stankoverlast. Het is belangrijk hier vooraf met Woodspirit in kaart te brengen wat de verwachtingen zijn en hoe wordt omgegaan met onvoorziene situaties.

4. Stikstofuitstoot en neerslaan van stikstof op natuurgebieden
Veel natuurgebieden in Nederland ontvangen teveel stikstof van hun omgeving. Stikstof afkomstig uit de landbouw, het verkeer en de industrie. Dit is inmiddels zoveel stikstof dat deze natuurgebieden op termijn definitief zullen verdwijnen. Elke extra uitstoot van stikstof moet zo veel mogelijk voorkomen worden.

5. Natuur van het Eems-Dollardestuarium
De natuur in de Eems-Dollard staat er slecht voor. Dit is het gevolg van de vele menselijke activiteiten van de afgelopen decennia zoals baggeren, inpolderen, scheepvaart en uitstoot van verkeer en industrie. Leidt de vestiging van Woodspirit tot een verdere verslechtering of kan het ontwerp van de fabriek en de bedrijfsvoering dusdanig dat dit voorkomen kan worden?