Geen Dialoogtafel zonder spelregels

12 maart 2014

Geen Dialoogtafel zonder spelregels

Maandag 10 maart vond de eerste Dialoogtafel plaats in Hotel Spoorzicht in Loppersum. De eerste concrete acties zijn vastgesteld. Zo moet een aantal zeer ernstig beschadigde panden in het aardbevingsgebied met voorrang worden aangepakt en voor de zomer uit de stutten zijn. Een goede zaak vindt de Natuur en Milieufederatie Groningen. De Dialoogtafel moet geen praattafel worden. We pleiten er daarom voor dat duidelijkheid wordt gegeven over de besluitvormingsbevoegdheid van de Tafel.

Na afloop van de eerste Dialoogtafel is nog steeds veel onduidelijk over de positie van de Tafel en de bevoegdheden die deze heeft. Dit is geen goede uitgangspositie om vertrouwen te herstellen vindt de NMG. Zolang de status van besluiten of adviezen niet bekend is, hebben deze geen enkele bindende waarde. We dringen er dan ook op aan dat op korte termijn duidelijkheid komt over de beslissingsbevoegdheden die de Dialoogtafel heeft, de wijze waarop besluitvorming plaatsvindt en welke eisen er worden gesteld aan de representatie van deelnemers.

Herstel zeer ernstig beschadigde panden
Tijdens de bijeenkomst is besloten dat een speciale projectgroep van de Dialoogtafel zich als eerste buigt over het brengen van samenhang in het proces van schadeherstel, versterking van gebouwen en toekomstige waardevermeerdering. Onderdeel hiervan is de aanpak van een aantal zeer ernstig beschadigde panden in het aardbevingsgebied. De deelnemers van de Dialoogtafel gaan dit project dat is opgestart door NAM, beoordelen om dit proces te versnellen. Naar huidig inzicht betreft het ongeveer 250 gebouwen.

Onder meer de woningcorporaties, de Groninger Bodem Beweging en NAM gaan daarmee aan de slag. De groep zal aandacht geven aan de maximale inzet van bedrijven en arbeidskrachten uit de regio. En kijkt nadrukkelijk naar de rol en verantwoordelijkheden van NAM in het proces.

De NMG pleit ervoor dat binnen deze projectgroep ook wordt gekeken naar veiligheid en preventie van schade aan industriële installaties en leidingen, met name in de Eemshaven en Delfzijl. Aardbevingen kunnen daar grote risico’s voor mens en milieu meebrengen. Die risico’s zijn naar de mening van de NMG onvoldoende in beeld.

Constructief gesprek via Dialoogtafel
Tijdens de eerste Dialoogtafel is ook de regeling Vergoeding Waardedaling van NAM en het ministerie van EZ aan de orde geweest. Deze bleek in ontwerp al in een vergevorderd stadium te zijn. De NMG heeft er met klem op aangedrongen dat NAM en de Minister geen regelingen vaststellen buiten de Dialoogtafel om. Op het moment dat dit gebeurt, heeft de Dialoogtafel naar de mening van de NMG gelijk haar functie verloren.

Openbaarheid Dialoogtafel
De Dialoogtafel heeft unaniem besloten dat de reguliere werkvergaderingen in beslotenheid plaatsvinden. Wel worden de stukken die door de voorzitters aan de Dialoogtafel worden voorgelegd na afloop openbaar. Ook worden openbare bijeenkomsten georganiseerd.

Vertegenwoordiging Natuur en Milieufederatie
De Natuur en Milieufederatie Groningen vertegenwoordigt aan de Dialoogtafel de belangen van natuur, landschap en milieu. Via het achterbanberaad stemmen we de inbreng aan de Dialoogtafel af met onze achterban. Het gaat om vraagstukken als water(veiligheid), milieurisico’s als gevolg van aardbevingen, het aantrekkelijker maken van de leefomgeving, duurzame economische ontwikkeling, energiebesparing en een duurzame energievoorziening in Noordoost-Groningen. Zowel directe achterban als organisaties die niet aangesloten zijn bij de Natuur en Milieufederatie kunnen zich door ons laten vertegenwoordigen. Neem voor meer informatie over vertegenwoordiging van uw organisatie aan de Dialoogtafel contact op met Siegbert van der Velde, via s.vandervelde@nmfgroningen.nl.

Meer informatie