Gebrek aan integrale maatregelen in MER Droge Voeten

28 augustus 2014

Gebrek aan integrale maatregelen in MER Droge Voeten

De Provincie Groningen heeft een Milieueffectrapportage en een advies Droge Voeten ter visie gelegd, waarin is opgenomen hoe de provincie Groningen in de toekomst wateroverlast kan voorkomen. De natuur en milieufederaties Groningen en Drenthe, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Groninger Landschap zijn teleurgesteld in het resultaat, omdat volgens hen onvoldoende is onderzocht welke maatregelen niet alleen goed zijn voor de waterveiligheid, maar ook voor de natuur. In een zienswijze dringen de organisaties erop aan dit alsnog te doen.

In onze reactie van oktober 2013 voor het MER Droge Voeten 2050 hebben we er bij de Provincie op aangedrongen niet alleen te kijken naar maatregelen om wateroverlast te voorkomen, maar in het onderzoek ook maatregelen mee te nemen om verdroging te bestrijden en de natuurwaarden te verbeteren. Door zo’n integrale benadering valt immers veel winst te behalen. Goed gepositioneerde en ingerichte waterbergingsgebieden kunnen in de winter wateroverlast voorkomen en in de zomer een watervoorraad bieden voor droge perioden. Zo kunnen prachtige natuurgebieden ontstaan.

Wij zijn teleurgesteld dat de Provincie onze aanbevelingen niet heeft over genomen. Het MER kijkt eigenlijk alleen naar oplossingen om wateroverlast, ook in de toekomst, te voorkomen. Wij missen nog altijd een samenhangende aanpak, waarbij niet alleen gekeken wordt naar het risico van wateroverlast, maar ook naar beschikbaarheid van zoet water, het bestrijden van verdroging, het verhogen van de waterkwaliteit en de meerwaarde van maatregelen voor natuur en recreatie.

Lees hier de zienswijze Droge Voeten