Energieakkoord vraagt nu om actie

6 september 2013

Energieakkoord vraagt nu om actie

Vrijdagmiddag 6 september ondertekenden De Natuur en Milieufederaties samen met een brede coalitie van natuur- en milieuorganisaties, werkgevers, werknemers en overheden het SER-Energieakkoord. Het akkoord is een noodzakelijke stap naar een duurzame energievoorziening. Wel tonen de doorberekeningen van de Planbureaus aan dat er nog wat moet gebeuren om de doelstelling voor energiebesparing te halen. De Natuur en Milieufederaties blijven het proces dan ook kritisch volgen en gaan aan de slag om lokaal uitvoering te geven aan het Energieakkoord.

De Natuur en Milieufederaties zijn tevreden dat er nu gezamenlijke doelen en uitgangspunten liggen om te komen tot een duurzame energievoorziening. Het is niet alleen een inspanningsverplichting, maar vooral een resultaatverplichting. De Planbureaus waarschuwen echter terecht dat we ons niet rijk moeten rekenen. Het maatregelenpakket is nog niet voldoende om de doelstellingen voor energiebesparing te halen. Ook op andere punten moeten maatregelen verder worden uitgewerkt. Juist daarom is het zo belangrijk dat de aangestelde borgingscommissie zo snel mogelijk aan de slag gaat.

Lokale uitwerking
De uitwerking van het Energieakkoord vraagt ook een grote inzet op lokaal niveau. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor De Natuur en Milieufederaties. Siegbert van der Velde, namens De Natuur en Milieufederaties: “Onze provinciale Servicepunten Hier Opgewekt kennen een groot netwerk van initiatieven die lokaal werken aan energiebesparing en duurzame energie. Tijdens de onderhandelingen hebben we stevig ingezet op het creëren van goede omstandigheden voor deze initiatieven, en met resultaat. Zo hoeven mensen die samen zonne-energie willen opwekken op een ander dak, voor langere periode 7,5 cent per kWh minder energiebelasting te betalen over hun opgewekte stroom. Daarnaast dragen we vanuit de Servicepunten bij aan de doelstelling om 300.000 woningen per jaar energiezuiniger te maken.”

Provincie Groningen geeft Energieakkoord invulling
Gedeputeerde Staten van Groningen hebben deze week aangegeven concrete voorstellen te doen richting Den Haag om invulling te geven aan het Energieakkoord. Zij reageren hiermee op de aangenomen motie om de overstap naar duurzame energie te versnellen. De Natuur en Milieufederatie Groningen juicht dit toe en biedt graag de helpende hand om met haar Servicepunt draagvlak te creëren voor duurzame energieopwekking en energiebesparing.