Eerste stappen zichtbaar van de overeenkomst NUON en milieuorganisaties over nieuwe energiecentrale

22 juni 2011

Eerste stappen zichtbaar van de overeenkomst NUON en milieuorganisaties over nieuwe energiecentrale

De afspraken tussen Nuon en de natuur- en milieuorganisaties over de elektriciteits-centrale in de Eemshaven worden nu ook zichtbaar in concrete resultaten. Nuon heeft bij het Rijk haar subsidieaanvragen voor de afvang van CO2 bij de elektriciteitscentrale ingetrokken. Dit is bevestigd in een brief van het ministerie van EL&I. De Natuur en Milieufederatie Groningen is blij met dit bericht van Nuon. Het laat zien dat het vertrouwen in Nuon gerechtvaardigd is.

De overeenkomst
Op 7 april dit jaar sloten de natuur- en milieuorganisaties(*) de overeenkomst met Nuon over haar elektriciteitscentrale in de Eemshaven. De afspraak is dat Nuon haar centrale voorlopig alleen op gas stookt en dat de milieuorganisaties hun juridische bezwaren tegen de centrale intrekken.

Pas in 2020 wordt er misschien op kolen gestookt. Er zijn afspraken gemaakt met Nuon dat, mocht het kolengestookte deel van de centrale er toch komen, de CO2-uitstoot minder zal zijn dan de helft van die van een reguliere kolencentrale.

De centrale
De centrale die Nuon wil bouwen bestaat uit twee delen. Nuon bouwt momenteel het eerste deel dat uitsluitend op aardgas zal draaien. Qua uitstoot van schadelijke stoffen is stoken op gas minder schadelijk dan stoken op kolen. Verbranding van kolen leidt tot meer verontreinigingen, zoals zware metalen, dioxines en zwaveldioxide. Stoken op kolen leidt ook tot meer uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2). Kolencentrales stoten meer dan twee keer zoveel CO2 uit als gascentrales.

Het verzet
Het verzet van de natuur- en milieuorganisaties tegen de komst van twee kolencentrales in de Eemshaven speelt al jaren. De centrales van Nuon en Essent zijn rampzalig voor het klimaat en verpesten de natuur en de luchtkwaliteit in het waddengebied.

De milieuwinst
De juridische procedures en campagnes hebben nu geleid tot een aantal duidelijke toezeggingen van Nuon. De natuur- en milieuorganisaties zijn blij dat de bouw van de kolencentrale op de lange baan is geschoven en dat – mocht de centrale er onverhoopt toch komen – Nuon zich als eerste Europese energiebedrijf heeft vastgelegd op een strenge CO2-norm.

Een andere belangrijke reden voor natuur- en milieuorganisaties om te protesteren tegen het kolengestookte deel van de elektriciteitscentrale is de voorgenomen vaargeulverdieping. Volgens de energiebedrijven is een verdieping van de vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee nodig voor de aanvoer van kolen.

Een vaargeulverdieping kan betekenen dat de kwetsbare natuur van de monding van de Eems-Dollard nog verder wordt aangetast door een toename van de stroomsnelheid en daarmee de vertroebeling van het water. Nu Nuon volgens de gemaakte afspraken in ieder geval niet vóór 2020 kolen gaat aanvoeren, is er tijd om te werken aan herstel van het Eems-Dollard-monding.

Meer informatie
Eerste stappen zichtbaar overeenkomst Nuon en milieuorganisaties (pdf)

(*) De volgende natuur- en milieuorganisaties zijn bij de afspraak met Nuon betrokken:

  • Natuur en Milieufederatie Groningen
  • Het Groninger Landschap
  • Waddenvereniging
  • Natuur en Milieu
  • Greenpeace
  • Natuurmonumenten
  • Mobilisation for the Environment