Eerste reactie op MER bij bestemmingsplan Oosterhorn

31 mei 2012

Eerste reactie op MER bij bestemmingsplan Oosterhorn

Op 30 mei 2012 verscheen het MER Oosterhorn ter inzage bij de gemeente Delfzijl. Het milieueffectrapport (MER) onderzoekt de milieugevolgen van de plannen op bedrijventerrein Oosterhorn. Het bedrijfsterrein Oosterhorn is gelegen aan de rand van Natura 2000-gebied en Werelderfgoed Waddenzee en in de nabijheid van een aantal andere beschermde natuurgebieden rondom de Eems-Dollard. De Natuur en Milieufederatie Groningen gaat kritisch naar dit MER kijken.

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft intensief overleg gevoerd, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau met de gemeente Delfzijl. Voor ons is het van belang dat er voldoende rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de leefomgeving en behoud van de natuurwaarden en dat dit bestemmingsplan deze belangen voldoende borgt.

People Planet Profit
De gemeente Delfzijl heeft hoge ambities op het gebied van de duurzame bedrijvigheid en hanteert naar eigen zeggen het duurzame people-planet-profit principe bij het opstellen van het MER. Onze reactie na eerste lezing is echter dat dit beter kan. In het MER voert profit de boventoon.

De vorige keer dat het bestemmingsplan Oosterhorn werd vastgesteld, was dit niet anders. Toentertijd hebben de dorpen Weiwerd, Heveskes en Ooterdum moeten wijken voor de industrie. Uiteraard is hiervan nu geen sprake, maar we moeten ervoor waken dat de groeiende industrie voor de bewoners van Farmsum en Borgsweer de leefbaarheid van hun dorpen niet verder in het geding brengt door de economische vooruitgang.

Natura 2000-gebied
Als onvoldoende rekening wordt gehouden met toekomstige hinder vanaf het bedrijventerrein naar de omgeving, dan betekent dit naast extra overlast voor omwonenden en schade aan de natuur, ook hinder voor toekomstige bedrijven: door Europese regelgeving kunnen bedrijven zich lastiger vestigen wanneer schade aan een Natura 2000-gebied is opgetreden. Dit zou de toekomst van het terrein in gevaar kunnen brengen.

Ecologie en economie
Een scenario waarin het bedrijventerrein Oosterhorn in gevaar komt heeft niet de voorkeur van de Natuur en Milieufederatie Groningen. Ecologie en economie kunnen elkaar versterken, wanneer beleid met visie wordt vormgegeven en de uitvoering en borging daarvan juridisch wordt vastgelegd in het bestemmingsplan.

Binnenkort publiceren wij onze zienswijze op het MER.