Doorbraak in verduurzaming chemiesector

21 december 2012

Doorbraak in verduurzaming chemiesector

Het samenwerkingsverband Woodspirit ontvangt 200 miljoen euro Europese subsidie voor de bouw van een nieuwe biomassa raffinaderij in Delfzijl. Deze raffinaderij gaat bio-methanol produceren van restmaterialen uit zowel de landbouw als de houtverwerkende industrie. De bouw van de raffinaderij is een grote stap voorwaarts op het gebied van CO-reductie en de verduurzaming van de industrie. De Natuur en Milieufederatie Groningen is daarom blij met de komst van deze groene raffinaderij.

Woodspirit
Woodspirit is een samenwerkingsverband tussen BioMCN, Siemens Nederland, Linde en Visser & Smit Hanab. Nu de subsidie toegekend is, kan Woodspirit starten met de bouw van de raffinaderij. De subsidie is afkomstig uit het Europese NER300 programma, gericht op het opzetten en ontwikkelen van grootschalige duurzame energieprojecten.

Proces
De raffinaderij gaat restmaterialen uit de landbouw en houtverwerkende industrie omzetten in bio-methanol. Deze duurzaam geproduceerde grondstof kan de industrie gebruiken als grondstof in industriële processen. Aangezien het om restmaterialen gaat en er geen volwaardig voedsel gebruikt wordt, is het proces bijna volledig duurzaam te noemen.

Verduurzaming industrie belangrijk
Op dit moment draait de Nederlandse industrie vrijwel geheel op fossiele brandstoffen. De industrie neemt op dit moment 40% van het totale Nederlandse energieverbruik voor haar rekening. Daarmee is het één van de grootste vervuilers van het milieu. De sector staat daarom voor de grote opgave het energieverbruik structureel te verduurzamen. Dit kan door te besparen op het energieverbruik of door duurzame energie te gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen. Dit project levert een grote bijdrage aan deze energieopgave.

Daarnaast is het project voor Groningen belangrijk vanwege de technologische kennis die vereist is voor de uitvoer van het energieproject. Dit versterkt de positie van Groningen als duurzame energieregio.

Bijdrage aan klimaatdoelstellingen
Innovatieve projecten zijn nodig om de klimaatdoelstellingen, waar de Nederlandse overheid zich aan gecommitteerd heeft, te realiseren. De bio-methanol uit de nieuwe biomassa raffinaderij vervangt een groot gedeelte van de fossiele brandstoffen die op dit moment als belangrijkste grondstof dienen voor de industrie. Daarmee draagt de chemiesector fors bij in het behalen van de klimaatdoelstellingen.

De chemiesector in Groningen stoot door de komst van Woodspirit minder CO₂ uit en levert tevens een fors aandeel in de productie van duurzame grondstoffen. De NMG ziet dit als een positieve ontwikkeling en hoopt dat deze verduurzaming van de sector de komende jaren doorzet.